+ - x
 » دیگر شاعران
 محمد ابراهیم صفا
 مروه سبحان
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 خواجوی کرمانی
 عبدالهادی داوی
 ناهید مهرگان
 استاد شهریار
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 فرزاد فرنود

برگ نخست » شعر » ناهید مهرگان
 زمان
   » دفعات بازدید: ۳۵۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ی دردناک آب، میان قاره ها
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعری که نخواستی مال تو باشد
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هوای من
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حافظه
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشک
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فقط و فقط تو را
   » دفعات بازدید: ۳۰۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گنج
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حق با پدر بود
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عریان
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سه کنجی اتاق
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قاصدک ها
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ماسک
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیرون از عریانی
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شاعران راست می گویند
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رقص چوب ها
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیال
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می لغزد
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تمام روز، تمام شب
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعادل
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین