+ - x
 » دیگر شاعران
 مهرداد اوستا
 فروغ فرخزاد
 یعقوب یسنا
 ناهید مهرگان
 ایرج جنتی عطایی
 فرزاد فرنود
 علی عبدالرضایی
 انوری
 زیوری ویژه
 عنایت شهیر

برگ نخست » شعر » حسیب نیما
 عشق یعنی
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۷

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 ناآشتی
   » دفعات بازدید: ۸۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از باغ تا بن بست
   » دفعات بازدید: ۸۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جهنم در جزیره
   » دفعات بازدید: ۸۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعبیر بی خوابی
   » دفعات بازدید: ۸۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لحظه های گم شده
   » دفعات بازدید: ۸۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تاریخ تلخ
   » دفعات بازدید: ۸۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چراغ اندیش
   » دفعات بازدید: ۸۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ
   » دفعات بازدید: ۷۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آنسوی اضطراب
   » دفعات بازدید: ۷۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جنگجوی پیر
   » دفعات بازدید: ۷۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلاویز با خود
   » دفعات بازدید: ۷۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرار
   » دفعات بازدید: ۸۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من و زندگی
   » دفعات بازدید: ۷۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فاصله، معنی دیگر شب
   » دفعات بازدید: ۷۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تلخ و شیرین
   » دفعات بازدید: ۸۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از تو چه پنهان
   » دفعات بازدید: ۷۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نارسیده به سکوت
   » دفعات بازدید: ۷۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دگراندیش
   » دفعات بازدید: ۷۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بین دو بیداری
   » دفعات بازدید: ۷۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی دروغ
   » دفعات بازدید: ۷۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اضطراب آیینه
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 انسان نامریی
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک اتفاق ساده
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آنسوی شعر
   » دفعات بازدید: ۱۰۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک ناگهان
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نا تسلیم
   » دفعات بازدید: ۹۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از شب تا فردا
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 فردایی
   » دفعات بازدید: ۹۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فریادی از کوچه
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پله ها
   » دفعات بازدید: ۹۹۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 دو بن بست
   » دفعات بازدید: ۹۷۱

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 شب و هذیان و تنهایی
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرور یک گرداب
   » دفعات بازدید: ۹۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در میان دو تهی
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نیمه راه
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دیوانه یی در من
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حالا و همیشه
   » دفعات بازدید: ۹۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خودکاوی
   » دفعات بازدید: ۹۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من و اختیار
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرا انتظاری
   » دفعات بازدید: ۹۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 امشب، هرشب
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب ناتکرار
   » دفعات بازدید: ۱۰۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پگاه
   » دفعات بازدید: ۹۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شکر خدا
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ناگفته ها در نگاه
   » دفعات بازدید: ۹۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عید تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در ازدحام درد
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در تنور فاصله
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیتویی های من
   » دفعات بازدید: ۱۰۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین