+ - x
 » دیگر شاعران
 عراقی
 ایرج میرزا
 فریدون توللی
 پرتو نادری
 ایرج جنتی عطایی
 دوبیتی های هزارگی
 فردوس اعظم
 فرید برزگر
 سیمین بهبهانی
 سهراب سیرت

برگ نخست » شعر » پرتو نادری
 با ارغنون شکسته
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگیانه
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مصیبت هشیاری
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برادران من
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر بلند اندام تو
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سایه ساز تیره ی تاریخ
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 زندگی
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۱

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 آیینه ها
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کبریت شکسته ء غروب
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خاک بی خاکی
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۲
 جمجمه های پوسیده نیاکان
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین