+ - x
 » دیگر شاعران
 اعظم خجسته
 هارون راعون
 ضیا قاری زاده
 زهره سحر
 فردین ایثار
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 سهراب سیرت
 احمد شاملو
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری

برگ نخست » شعر » فروغ فرخزاد
 یادی از گذشته
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 وداع
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 افسانه تلخ
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 انتقام
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیو شب
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 عصیان
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شراب و خون
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدار تلخ
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گمگشته
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از یاد رفته
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ناشناس
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشم براه
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آیینه شکسته
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دعوت
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خسته
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بازگشت
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقش پنهان
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیمار
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راز من
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خانه متروک
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک شب
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در برابر خدا
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای ستاره ها
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۱

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 حلقه
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندوه
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صبر سنگ
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از دوست داشتن
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 صدایی در شب
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دریایی
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
   » ایمان بیاوریم
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۰

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۶
 بعد ها
   » عصیان
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۸

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۷
 عصیان خدا
   » عصیان
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عصیان خدایی
   » عصیان
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عصیان بندگی
   » عصیان
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۳

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 دختر و بهار
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریز و درد
   » اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین