+ - x
 » دیگر شاعران
 عبدالهادی داوی
 نورالعین
 نازی شریفی
 فرید برزگر
 غفران بدخشانی
 عبدالواحد رشته
 سیف الدین محمد فرغانی
 جلیله سلیمی
 حافظ شیرازی
 میرزا غالب

برگ نخست » شعر » قهار عاصی
 من و دریچه ی من
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۴

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 ملت من
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت
   » دفعات بازدید: ۲۶۹۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 انتظار
   » دفعات بازدید: ۳۰۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ناودانها
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۶

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 در انتحار لحظه ها
   » دفعات بازدید: ۲۷۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۶۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 پارسی
   » دفعات بازدید: ۵۰۸۳

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۱۵
 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
   » دفعات بازدید: ۸۲۶۴

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۱۳
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
   » دفعات بازدید: ۴۰۸۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
   » دفعات بازدید: ۴۴۶۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 عشق چیست؟
   » دفعات بازدید: ۴۶۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
   » دفعات بازدید: ۵۱۰۶

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۱
 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
   » دفعات بازدید: ۳۰۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
   » دفعات بازدید: ۱۰۰۴۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲۹
 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
   » دفعات بازدید: ۳۴۷۷

امتیاز: ۴,۹ | مجموع آراء: ۹
 گرد راه
   » دفعات بازدید: ۳۰۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
   » دفعات بازدید: ۴۵۴۴

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۹
 خیال من یقین من
   » دفعات بازدید: ۷۶۲۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 سفر بخير برو
   » دفعات بازدید: ۵۵۴۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
   » دفعات بازدید: ۵۳۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 دریا
   » دفعات بازدید: ۴۲۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 با یاد چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۴۲۸۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۷
 خداحافظ گل سوری
   » دفعات بازدید: ۷۷۱۱

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۱
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۳۱۲۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۶
 دو رباعی
   » دفعات بازدید: ۳۳۴۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
   » دفعات بازدید: ۸۸۴۶

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین