+ - x
 » دیگر شاعران
 حکیم عمر خیام
 انوری
 ضیا قاری زاده
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 محمد ابراهیم صفا
 امان پویامک
 فرزاد فرنود
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی
 نادیا انجمن

برگ نخست » شعر » قهار عاصی
 من و دریچه ی من
   » دفعات بازدید: ۳۰۵۹

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 ملت من
   » دفعات بازدید: ۳۲۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 انتظار
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ناودانها
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۱

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 در انتحار لحظه ها
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۶۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 پارسی
   » دفعات بازدید: ۴۹۸۱

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۱۵
 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
   » دفعات بازدید: ۷۸۹۷

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۲
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
   » دفعات بازدید: ۳۹۵۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
   » دفعات بازدید: ۴۳۳۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 عشق چیست؟
   » دفعات بازدید: ۴۵۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
   » دفعات بازدید: ۴۹۶۱

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۱
 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
   » دفعات بازدید: ۹۷۹۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲۹
 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۲

امتیاز: ۴,۹ | مجموع آراء: ۹
 گرد راه
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
   » دفعات بازدید: ۴۴۱۳

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۹
 خیال من یقین من
   » دفعات بازدید: ۷۳۲۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 سفر بخير برو
   » دفعات بازدید: ۵۴۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
   » دفعات بازدید: ۵۲۲۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 دریا
   » دفعات بازدید: ۴۱۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 با یاد چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۴۱۶۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۷
 خداحافظ گل سوری
   » دفعات بازدید: ۷۵۷۲

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۱
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۶
 دو رباعی
   » دفعات بازدید: ۳۲۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
   » دفعات بازدید: ۸۶۴۰

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین