+ - x
 » دیگر شاعران
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری
 اقبال اثیر
 ایرج میرزا
 کارو
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 ناهید مهرگان
 زیوری ویژه
 شایان فریور

برگ نخست » شعر » قهار عاصی
 من و دریچه ی من
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 ملت من
   » دفعات بازدید: ۴۲۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت
   » دفعات بازدید: ۳۲۹۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 انتظار
   » دفعات بازدید: ۳۷۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ناودانها
   » دفعات بازدید: ۳۱۰۰

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 در انتحار لحظه ها
   » دفعات بازدید: ۳۳۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 پارسی
   » دفعات بازدید: ۵۷۱۵

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۱۵
 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
   » دفعات بازدید: ۹۹۳۵

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۱۳
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
   » دفعات بازدید: ۴۷۷۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
   » دفعات بازدید: ۵۲۵۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 عشق چیست؟
   » دفعات بازدید: ۵۲۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
   » دفعات بازدید: ۵۹۵۳

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۱
 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
   » دفعات بازدید: ۳۷۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۵۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲۹
 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
   » دفعات بازدید: ۴۰۹۲

امتیاز: ۴,۹ | مجموع آراء: ۹
 گرد راه
   » دفعات بازدید: ۳۶۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
   » دفعات بازدید: ۵۳۹۲

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۹
 خیال من یقین من
   » دفعات بازدید: ۸۸۱۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۸
 سفر بخير برو
   » دفعات بازدید: ۶۳۶۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
   » دفعات بازدید: ۶۱۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 دریا
   » دفعات بازدید: ۴۹۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 با یاد چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۴۹۲۵

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۷
 خداحافظ گل سوری
   » دفعات بازدید: ۸۵۷۹

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۱
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۶

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۶
 دو رباعی
   » دفعات بازدید: ۳۹۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۵
 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
   » دفعات بازدید: ۱۰۰۴۳

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین