+ - x
 » دیگر شاعران
 مهرداد اوستا
 ناصر خسرو
 نادیا انجمن
 مخفی بدخشی
 سمیع حامد
 میرزا عبدالقادر بیدل
 حکیم عمر خیام
 ضیا قاری زاده
 ناهید مهرگان
 کاوه جبران

برگ نخست » شعر » فریدون مشیری
 شراب شعر چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهار را باور کن
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پر کن پیاله را
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اشکی در گذرگاه تاریخ
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 یک گل بهار نیست
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو نسیتی که ببینی
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرگذشت گل غم
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین