+ - x
 » دیگر شاعران
 ناصر خسرو
 فردین ایثار
 سیمین بهبهانی
 مخفی بدخشی
 امان پویامک
 حکیم عمر خیام
 محمد کاظم کاظمی
 عبدالواحد رشته
 قیصر امین پور
 فریدون توللی

برگ نخست » شعر » داوود دریاباری
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرندگان
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنین بلقیس
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین