+ - x
 » دیگر شاعران
 کارو
 ابراهیم امینی
 فردوس اعظم
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 بکتاش روش
 زیوری ویژه
 احمد یاسین فرخاری
 نورالعین
 سید حسن شاه غزنوی
 نازی شریفی

برگ نخست » شعر » عبدالواحد رشته
 خاکستر پروانه
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 لعل بدخشان
   » دفعات بازدید: ۱۰۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دام مهرویان
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همت پولاد
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آهنگ عاشقانه
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رشته ی امید
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبسم
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لعل جان بخش
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیوانه می رقصد
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ظرف استغنا
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قانون خموشی
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شور نوا
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرس قافله
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لعل بدخشان
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بسمل ناز
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لشکر مژگان
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طرح ناز
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچه ی معشوق
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نرگس مستانه
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صبحگاه مراد
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیرت پرست
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حسرت فروش
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رنگ آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنگنای زنده گی
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشک گلگون
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین