+ - x
 » دیگر شاعران
 ایرج میرزا
 استاد شهریار
 لطیف ناظمی
 میرزا ملامت
 احمد شاملو
 فردوس اعظم
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 عبدالواحد رشته
 عاکف رحیل حسینی
 مژگان ساغر

برگ نخست » شعر » علامه اقبال لاهوری
 نگاه تست شمشیر خدا داد
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 جهان را محکمی از امهات است
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا داد این خرد پرور جنونی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خنک آن ملتی کز وارداتش
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر پندی ز درویشی پذیری
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ز شام ما برون آور سحر را
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه عصر است این که دین فریادی اوست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نگاهش نقشبند کافری ها
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جوانان را بد آموز است این عصر
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چه گویم رقص تو چون است و چون نیست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در صد فتنه را بر خود گشادی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برهمن را نگویم هیچ کاره
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نگه دارد برهمن کار خود را
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برهمن گفت برخیز از در غیر
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تب و تابی که باشد جاودانه
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ز علم چاره سازی بی گدازی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به آن مؤمن خدا کاری ندارد
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ز من گیر این که مردی کور چشمی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آن فکر فلک پیما چه حاصل؟
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ادب پیرایه نادان و داناست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا نومیدی از طفلان روا نیست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به پور خویش دین و دانشموز
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 نوا از سینه مرغ چمن برد
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خدایا وقت آن درویش خوش باد
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کسی کو «لا اله» را در گره بست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 چو می بینی که رهزن کاروان کشت
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جوانی خوش گلی رنگین کلاهی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شتر را بچه او گفت در دشت
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پریدن از سر بامی به بامی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نگر خود را بچشم محرمانه
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تو در دریا نئی او در بر تست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نه از ساقی نه از پیمانه گفتم
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بخود باز آ او دامان دلی گیر
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حرم جز قبله قلب و نظر نیست
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ساقی بیارن کهنه می را
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمانه فتنه هاورد و بگذشت
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بسا کس اندوه فردا کشیدند
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چو بلبل نالهٔ زاری نداری
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گله از سختی ایام بگذار
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کبوتر بچه خود را چه خوش گفت
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فتادی از مقام کبریائی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خوشا روزی که خود را باز گیری
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو هم مثل من از خود در حجابی
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 چه خوش گفت اشتری با کره خویش
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مرا یاد است از دانای افرنگ
   » ارمغان حجاز
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین