+ - x
 » دیگر شاعران
 ضیا قاری زاده
 سید حسن شاه غزنوی
 رویین رهنوش
 قهار عاصی
 مهرداد اوستا
 مروه سبحان
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
 خواجوی کرمانی
 رابعه بلخی
 امان پویامک

برگ نخست » شعر » هوشنگ ابتهاج (سایه)
  نشود فاش کسی
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۲

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 نیلوفر
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دختر خورشید
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر این پنجره بگشای که من
   » دفعات بازدید: ۴۲۷۰

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۷
 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن شب که بوی زلف تو با بوسه نسیم
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 می خواهمت سرود بت بذله گوی من
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در زیر سایه روشن مهتاب خوابنک
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ز چشمی که چون چشمه آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عمری به سر دویدم در جست وجوی یار
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شیرین هوس
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۳

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین