+ - x
 » دیگر شاعران
 ناهید مهرگان
 مصطفا هزاره
 یعقوب یسنا
 ضیا قاری زاده
 سید رضا محمدی
 تهمینه طنین نسیمی
 فروغ فرخزاد
 عاکف رحیل حسینی
 حسیب نیما
 فریدون مشیری

برگ نخست » شعر » هوشنگ ابتهاج (سایه)
  نشود فاش کسی
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۳

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 نیلوفر
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دختر خورشید
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر این پنجره بگشای که من
   » دفعات بازدید: ۴۳۴۵

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۸
 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن شب که بوی زلف تو با بوسه نسیم
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 می خواهمت سرود بت بذله گوی من
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در زیر سایه روشن مهتاب خوابنک
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ز چشمی که چون چشمه آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عمری به سر دویدم در جست وجوی یار
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شیرین هوس
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۸

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین