+ - x
 » دیگر شاعران
 خواجوی کرمانی
 رازق فانی
 جلیله سلیمی
 جاوید فرهاد
 یاسین نگاه
 مجیب مهرداد
 عطا محمدی
 فرزاد فرنود
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی

برگ نخست » شعر » هوشنگ ابتهاج (سایه)
  نشود فاش کسی
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۶

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 نیلوفر
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دختر خورشید
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر این پنجره بگشای که من
   » دفعات بازدید: ۴۳۹۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۸
 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن شب که بوی زلف تو با بوسه نسیم
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 می خواهمت سرود بت بذله گوی من
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در زیر سایه روشن مهتاب خوابنک
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ز چشمی که چون چشمه آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عمری به سر دویدم در جست وجوی یار
   » دفعات بازدید: ۲۰۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شیرین هوس
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۷

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین