+ - x
 » دیگر شاعران
 صالح محمد خلیق
 فرید برزگر
 عبدالهادی داوی
 میرزا غالب
 عماد خراسانی
 ناصر خسرو
 مژگان ساغر
 سید حسن شاه غزنوی
 فرزاد فرنود
 فریدون توللی

برگ نخست » شعر » هوشنگ ابتهاج (سایه)
  نشود فاش کسی
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۸

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 نیلوفر
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دختر خورشید
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر این پنجره بگشای که من
   » دفعات بازدید: ۴۳۷۰

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۸
 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن شب که بوی زلف تو با بوسه نسیم
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 می خواهمت سرود بت بذله گوی من
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در زیر سایه روشن مهتاب خوابنک
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ز چشمی که چون چشمه آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عمری به سر دویدم در جست وجوی یار
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شیرین هوس
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۳

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین