+ - x
 » دیگر شاعران
 کاکه تیغون
 انوری
 مسعود عثمانی
 روح الامین امینی
 سیمین بهبهانی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 عطا محمدی
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 رویین رهنوش

برگ نخست » شعر » نورالعین
 همیشه خواهش بالاتر است از بینی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باید برون بیارم قلبِ فسرده‎ام را
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۱

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۲
 دم
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دنیا دوباره روی سرم پا به پای تو
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهی گپِ دلم شنوی؟ ناشنیدنی...
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در تضادِ شهرداری­یی دلت شد خانه­ ام
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می­روم... خرجی ندارم، یک دو بوسه دخترک
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چشم ِ ترا بر روی نعش ام تر نمی خواهم
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 تنورت گرم تا ماند؛ بسوزانم بسوزانم!
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گفته بودی شهرِ دل را بازسازی می­کنی
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آتشک! آخر دمیدی، ابر تا باران شدی
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دو شاخه سیب نه؛ سنگ است حاصلِ این­باغ
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رگ رگم را جای خون دریای گل جاری شده
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شرمید، خنده کرد، سپس گفت: «کودکی؟
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن­روز به ­من دیدی و خالی شده بودم
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چند سالی شد غمش در سینه غِجک می­زند
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رفته، رفته از کنارت می­ روم دیگر بچیش
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشم ترا بر روی نعشم تر نمی خواهم
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هرچه سیبی که داده بود خدا
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قرضداران
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چقدر تو بلند و من پستم
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخر سوب نیست...
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از میان هزارتا خود من
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 از سرماگک‎های سرخ
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کژدم ِ عسل دختر
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوبیتی
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با تمام نا تمامی ها، تمامم کرده ای
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خوشه چین
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تاقین
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خربزه خربزه ره دید، رنگ می گیره
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیاه سر
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین