+ - x
 » دیگر شاعران
 زهره سحر
 ناهید مهرگان
 عبیدالله زاکانی
 حسیب نیما
 فریدون مشیری
 فردوس اعظم
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 شايق جمال
 محمد ولی آسیون
 کاوه جبران

برگ نخست » شعر » مجیب مهرداد
 زیبا رویان شوی ندارند
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 وطن
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 زن زیبا است
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اجاق های ویران و خاکستر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۴۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسایه
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در سرزمین های دیگر
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیر پیراهنت جای من است
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برای نتوانستن
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با گیج ها در توکیو
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هشدار و اسکلیت
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دسمال تره آب به دستم داده
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چشمه
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیبا در زندان
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با التهاب
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ههههههههه
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرقه ها
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سنگ گور
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواز آبشار
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترانه ی زنان زیبا روی
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می وزد باد
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چارچوب دروازه
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهتاب بارانک
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری گمشده
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آوازش را تکانده بود
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نشسته ای سر سنگی
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای مرا می شنوی؟
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بی بازگشت
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهری گم شده است
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمت گوزنی بیتاب است
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمانت
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۵

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 حیف نیست ؟
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جز در تو . اسراری نمانده است
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره ات را ببند
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  این چهره ی روز گار است
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا و نعره بزن
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ قالی
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از بوی گلهای قالی
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اینک از شانه هایم
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چادر فیروزه ای هر باربر سر کن بهار
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین