+ - x
 » دیگر شاعران
 عراقی
 جلیله سلیمی
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 بابا طاهر عریان
 کاوه جبران
 داوود دریاباری
 فرید برزگر
 استاد واصف باختری
 نور الله وثوق

برگ نخست » شعر » مجیب مهرداد
 زیبا رویان شوی ندارند
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 وطن
   » دفعات بازدید: ۸۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زن زیبا است
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اجاق های ویران و خاکستر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسایه
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در سرزمین های دیگر
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیر پیراهنت جای من است
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برای نتوانستن
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با گیج ها در توکیو
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هشدار و اسکلیت
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دسمال تره آب به دستم داده
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چشمه
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیبا در زندان
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با التهاب
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ههههههههه
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرقه ها
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سنگ گور
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواز آبشار
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترانه ی زنان زیبا روی
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می وزد باد
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چارچوب دروازه
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهتاب بارانک
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری گمشده
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آوازش را تکانده بود
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نشسته ای سر سنگی
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای مرا می شنوی؟
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بی بازگشت
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهری گم شده است
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمت گوزنی بیتاب است
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمانت
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 حیف نیست ؟
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جز در تو . اسراری نمانده است
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره ات را ببند
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  این چهره ی روز گار است
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا و نعره بزن
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ قالی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از بوی گلهای قالی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اینک از شانه هایم
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چادر فیروزه ای هر باربر سر کن بهار
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین