+ - x
 » دیگر شاعران
 سیمین بهبهانی
 زیوری ویژه
 رازق فانی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 امان پویامک
 جاوید فرهاد
 عماد خراسانی
 نادر نادرپور

برگ نخست » شعر » مجیب مهرداد
 زیبا رویان شوی ندارند
   » دفعات بازدید: ۲۷۹۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 وطن
   » دفعات بازدید: ۹۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زن زیبا است
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اجاق های ویران و خاکستر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسایه
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در سرزمین های دیگر
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیر پیراهنت جای من است
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برای نتوانستن
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با گیج ها در توکیو
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هشدار و اسکلیت
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دسمال تره آب به دستم داده
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چشمه
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیبا در زندان
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با التهاب
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ههههههههه
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرقه ها
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سنگ گور
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواز آبشار
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترانه ی زنان زیبا روی
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می وزد باد
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چارچوب دروازه
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهتاب بارانک
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری گمشده
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آوازش را تکانده بود
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نشسته ای سر سنگی
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای مرا می شنوی؟
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بی بازگشت
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهری گم شده است
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمت گوزنی بیتاب است
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمانت
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۵

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 حیف نیست ؟
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جز در تو . اسراری نمانده است
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره ات را ببند
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  این چهره ی روز گار است
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا و نعره بزن
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ قالی
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از بوی گلهای قالی
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اینک از شانه هایم
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چادر فیروزه ای هر باربر سر کن بهار
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین