+ - x
 » دیگر شاعران
 نورالعین
 رویین رهنوش
 فریدون توللی
 سید رضا محمدی
 ناصر خسرو
 هارون راعون
 عماد خراسانی
 نازی شریفی
 مهرداد اوستا
 پرتو نادری

برگ نخست » شعر » مجیب مهرداد
 زیبا رویان شوی ندارند
   » دفعات بازدید: ۲۹۶۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 وطن
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زن زیبا است
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اجاق های ویران و خاکستر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسایه
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در سرزمین های دیگر
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیر پیراهنت جای من است
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برای نتوانستن
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با گیج ها در توکیو
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هشدار و اسکلیت
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دسمال تره آب به دستم داده
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چشمه
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیبا در زندان
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با التهاب
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ههههههههه
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرقه ها
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سنگ گور
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواز آبشار
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترانه ی زنان زیبا روی
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می وزد باد
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چارچوب دروازه
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهتاب بارانک
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری گمشده
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آوازش را تکانده بود
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نشسته ای سر سنگی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای مرا می شنوی؟
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بی بازگشت
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهری گم شده است
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمت گوزنی بیتاب است
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمانت
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۵

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 حیف نیست ؟
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جز در تو . اسراری نمانده است
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره ات را ببند
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  این چهره ی روز گار است
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا و نعره بزن
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ قالی
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از بوی گلهای قالی
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اینک از شانه هایم
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چادر فیروزه ای هر باربر سر کن بهار
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین