+ - x
 » دیگر شاعران
 فردین ایثار
 عبدالهادی داوی
 عراقی
 مسعود عثمانی
 روح الامین امینی
 امان پویامک
 کاکه تیغون
 علامه اقبال لاهوری
 مجیب مهرداد
 اقبال اثیر

برگ نخست » شعر » مجیب مهرداد
 زیبا رویان شوی ندارند
   » دفعات بازدید: ۳۷۷۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 وطن
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۴

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 زن زیبا است
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
   » دفعات بازدید: ۲۹۶۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اجاق های ویران و خاکستر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسایه
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در سرزمین های دیگر
   » دفعات بازدید: ۲۵۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیر پیراهنت جای من است
   » دفعات بازدید: ۳۱۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برای نتوانستن
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با گیج ها در توکیو
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هشدار و اسکلیت
   » دفعات بازدید: ۲۵۹۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دسمال تره آب به دستم داده
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چشمه
   » دفعات بازدید: ۲۶۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زیبا در زندان
   » دفعات بازدید: ۲۴۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 با التهاب
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ههههههههه
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جرقه ها
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سنگ گور
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواز آبشار
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترانه ی زنان زیبا روی
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می وزد باد
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چارچوب دروازه
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهتاب بارانک
   » دفعات بازدید: ۲۸۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری گمشده
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آوازش را تکانده بود
   » دفعات بازدید: ۲۴۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نشسته ای سر سنگی
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای مرا می شنوی؟
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 بی بازگشت
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهری گم شده است
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمت گوزنی بیتاب است
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در چشمانت
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 حیف نیست ؟
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سارا بس است از همه گلهای این جهان
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جز در تو . اسراری نمانده است
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره ات را ببند
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  این چهره ی روز گار است
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا و نعره بزن
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ قالی
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از بوی گلهای قالی
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 اینک از شانه هایم
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چادر فیروزه ای هر باربر سر کن بهار
   » دفعات بازدید: ۲۴۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین