+ - x
 » دیگر شاعران
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 فرزاد فرنود
 حکیم عمر خیام
 امان پویامک
 ایرج میرزا
 مژگان ساغر
 شايق جمال
 محمد ولی آسیون
 مصطفا هزاره
 زیوری ویژه

برگ نخست » شعر » هارون راعون
 ویلن نواز ناز
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عاشقانه
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ولی اینگونه نی
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زندگی
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرچو شدم
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادرکم
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 هله نوروز آمد
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شیرۀ هستی
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عطش
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حرارت عشق
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دو توته سروده
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو...
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشتباه باور
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به خدا وقتی تو رفتی
   » دفعات بازدید: ۲۹۴۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 تصنیف مادر
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 حلقۀ صبر
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دو رباعی
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو بیا
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حرم دام
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فقط خواب
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برو خدا حافظ
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آه دریا دریا!
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 امتداد شکیبایی
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نیم من
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ف ا ص ل ه
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک سایه نوازش
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کم کمکی
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آسمان بارانیست
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اگر دوباره نیایی
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شرنگس
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکت لاتری
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آواره
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 امروز که بی حساب کردم گریه
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نهاد عاطفه
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هنوز قامت مستت روان زیباییست
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک کمی
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشتباه باور
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیهوده ها
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آنکه خوابم را ورق می زد
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آنکه به گهوارهء تن جان من استی
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 به حریم جان بیایی که ترن ترن ترانی
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخرین شب آخرین گفتار شاید امشب است
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که قصه کنیم
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 میلاد من
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنینم ! مهربانم خوب می دانم
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در خنده های آیینه من گریه می کنم
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هندسۀ هجر
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بوی حسرت
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خزان دوباره نرفت
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کابل
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین