+ - x
 » دیگر شاعران
 زیوری ویژه
 شاپور احمدی
 فرنگیس سوگند
 عنایت شهیر
 امان پویامک
 شایان فریور
 یاسین نگاه
 سمیع حامد
 ابراهیم امینی
 میرزا ملامت

برگ نخست » شعر » حکیم عمر خیام
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۳۱۵۵

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۹
 بنگر به جهان چه طرح بر بستم، هیچ
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۳۲۲۲

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 برخیز و بیا بتا برای دل ما
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چون عهده نمی شود کسی فردا را
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۴۶۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قرآن که مهین کلام خوانند آن را
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۱

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۵۷۳۲

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۵
 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اکنون که گل سعادتت پربار است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 امروز ترا دسترس فردا نیست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۶۱۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آمده از عالم روحانی تفت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۴۱۴۵

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 ایدل چو زمانه می کند غمناکت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۷۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این کهنه رباط را که عالم نام است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۲

امتیاز: ۲,۳ | مجموع آراء: ۳
 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا چند زنم بروی دریاها خشت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
 ترکیب پیاله ای که درهم پیوست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۸۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چون بلبل مست راه در بستان یافت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 چون چرخ بکام یک خردمند نگشت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چون لاله به نوروز قدح گیر بدست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چون نیست حقیقت و یقین اندر دست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خاکی که به زیر پای هر نادانی است
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۰

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پرده اسرار کسی را ره نیست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در خواب بدم مرا خردمندی گفت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در دایره ای که آمد و رفتن ماست
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فصل بهار اگر بتی حور سرشت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دریاب که از روح جدا خواهی رفت
   » رباعیات
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عمریست مرا تیره و کاریست نه راست
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فصل گل و طرف جویبار و لب کشت
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گر شاخ بقا ز بیخ بختت رست است
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گویند کسان بهشت با حور خوش است
   » دفعات بازدید: ۲۹۷۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گویند مرا که دوزخی باشد مست
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهتاب به نور دامن شب بشکافت
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 می خوردن و شاد بودن آیین منست
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 می لعل مذابست و صراحی کان است
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می نوش که عمر جاودانی اینست
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نیکی و بدی که در نهاد بشر است
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین