+ - x
 » دیگر شاعران
 مهرداد اوستا
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی
 نور الله وثوق
 میرزا عبدالقادر بیدل
 امان پویامک
 حکیم عمر خیام
 سیمین بهبهانی
 ناهید مهرگان
 کاوه جبران

برگ نخست » شعر » ناصر خسرو
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
   » دفعات بازدید: ۸۴۶۶

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۵

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین