+ - x
 » دیگر شاعران
 عنایت شهیر
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 ناصر خسرو
 عمران بسمل بدخشانی
 حسیب نیما
 مخفی بدخشی
 فرید برزگر
 فریدون مشیری
 رازق فانی
 محمد ابراهیم صفا

برگ نخست » شعر » احمد یاسین فرخاری
 اندر ستایش خدا
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۷

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۵
 نیایش
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بز همسایه ی ما
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 تاریخ، آدمهای برفی، انتظار
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رنگه هویت خود باخته اند
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 وداع
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهر خوابیده
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره (ادبیات کودک)
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باریکه راه سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طفل یتیم
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بوزینه و انسان
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا با خویش میبینم
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 فردای دیروزین
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبعیدگاه
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خشم
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیام سبز
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پس از سکوت بلند
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پندار
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بهار
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نور امید
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعریف شعر
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروش خفته
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نرگس دلدار
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کویر
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهپر خاکستر
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بانگ آشنایی
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تصویر آرزوها
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هودج معنی
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خمخانه ی عشرت
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آیت غرور
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رقص آتش
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 آشوب تخیل
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نخل امید
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 توسن سرشت
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیستم من
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندرز
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باده ی عرفان
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت قرن
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلدان
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تحفه ی عید
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 امید محال
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای زادگاه من
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دمی با حافظ
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا در خویش می بینم
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین