+ - x
 » دیگر شاعران
 رازق فانی
 ناصر خسرو
 دوبیتی های هزارگی
 مخفی بدخشی
 تهمینه طنین نسیمی
 مژگان ساغر
 مجیب مهرداد
 امان پویامک
 عبدالهادی داوی
 مسعود عثمانی

برگ نخست » شعر » بهار سعید
 مرز
   » دفعات بازدید: ۲۸۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سُهشی
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرتگاه
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رسوا
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 می واژه
   » دفعات بازدید: ۲۶۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کَلفَهشنگ
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب چله
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا شنیدم که نیایی سخنم را یخ زد
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهش
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلبرگ نسترن
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو مردِ شهر پندار کجایی
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرد مسلمان
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۱

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 به باغم لاله شانم، خون بروید
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 باورشکن
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آغوشت شبی گر خفته باشم
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروشان ترا تا می برد آب
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قد کوتاه حقم را که دیدم
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 لبخند
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پیکر من سیخ و جگر می روید
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیه چارد سرم افکنده منبر
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نسیمی مژده یی آورده امشب
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 شباهنگ
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۵

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
   » دفعات بازدید: ۴۵۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 عروس
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۲

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای
   » دفعات بازدید: ۲۶۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
   » دفعات بازدید: ۲۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
   » دفعات بازدید: ۷۹۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
   » دفعات بازدید: ۴۰۰۷

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
   » دفعات بازدید: ۳۸۰۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۸

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۶

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 بسکه در قلب من تپش داری
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۵
 تشنه
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گل شب بو زنم در گیسوانم
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زپیراهن تنت را گر ربایم
   » دفعات بازدید: ۲۶۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا بهر ربودن دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبی تا در لبانت می گذارم
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین