+ - x
 » دیگر شاعران
 مروه سبحان
 کاکه تیغون
 رابعه بلخی
 ابراهیم امینی
 عنایت شهیر
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 کارو
 مژگان ساغر
 علامه اقبال لاهوری

برگ نخست » شعر » بهار سعید
 مرز
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سُهشی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرتگاه
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رسوا
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 می واژه
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کَلفَهشنگ
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب چله
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۴

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا شنیدم که نیایی سخنم را یخ زد
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهش
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلبرگ نسترن
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو مردِ شهر پندار کجایی
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرد مسلمان
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۹

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 به باغم لاله شانم، خون بروید
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 باورشکن
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آغوشت شبی گر خفته باشم
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروشان ترا تا می برد آب
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قد کوتاه حقم را که دیدم
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۲

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 لبخند
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پیکر من سیخ و جگر می روید
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیه چارد سرم افکنده منبر
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نسیمی مژده یی آورده امشب
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 شباهنگ
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۷

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۲

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
   » دفعات بازدید: ۳۷۲۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 عروس
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
   » دفعات بازدید: ۶۹۲۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
   » دفعات بازدید: ۳۲۵۱

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
   » دفعات بازدید: ۳۲۳۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۲

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۸

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 بسکه در قلب من تپش داری
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۵
 تشنه
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گل شب بو زنم در گیسوانم
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زپیراهن تنت را گر ربایم
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا بهر ربودن دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۵

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبی تا در لبانت می گذارم
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین