+ - x
 » دیگر شاعران
 جاوید فرهاد
 لطیف ناظمی
 مصطفا هزاره
 حضرت ظریفی
 کارو
 وحید بکتاش
 یعقوب یسنا
 فرنگیس سوگند
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری

برگ نخست » شعر » بهار سعید
 مرز
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سُهشی
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرتگاه
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رسوا
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 می واژه
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کَلفَهشنگ
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب چله
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا شنیدم که نیایی سخنم را یخ زد
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهش
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلبرگ نسترن
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو مردِ شهر پندار کجایی
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرد مسلمان
   » دفعات بازدید: ۲۰۷۴

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 به باغم لاله شانم، خون بروید
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 باورشکن
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آغوشت شبی گر خفته باشم
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروشان ترا تا می برد آب
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قد کوتاه حقم را که دیدم
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۲

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 لبخند
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پیکر من سیخ و جگر می روید
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیه چارد سرم افکنده منبر
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نسیمی مژده یی آورده امشب
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 شباهنگ
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۶

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
   » دفعات بازدید: ۴۰۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 عروس
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
   » دفعات بازدید: ۷۳۸۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
   » دفعات بازدید: ۳۶۲۲

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
   » دفعات بازدید: ۳۵۰۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۸

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۴

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 بسکه در قلب من تپش داری
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
   » دفعات بازدید: ۲۷۵۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۵
 تشنه
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گل شب بو زنم در گیسوانم
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زپیراهن تنت را گر ربایم
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا بهر ربودن دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبی تا در لبانت می گذارم
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین