+ - x
 » دیگر شاعران
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
 جاوید فرهاد
 رابعه بلخی
 ضیا قاری زاده
 عبدالواحد رشته
 عنایت شهیر
 صوفی غلام نبی عشقری
 نادیه فضل
 سید رضا محمدی
 فرنگیس سوگند

برگ نخست » شعر » بهار سعید
 مرز
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سُهشی
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرتگاه
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رسوا
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 می واژه
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کَلفَهشنگ
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب چله
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا شنیدم که نیایی سخنم را یخ زد
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهش
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلبرگ نسترن
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو مردِ شهر پندار کجایی
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرد مسلمان
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۲

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 به باغم لاله شانم، خون بروید
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 باورشکن
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آغوشت شبی گر خفته باشم
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروشان ترا تا می برد آب
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قد کوتاه حقم را که دیدم
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۷

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 لبخند
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پیکر من سیخ و جگر می روید
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیه چارد سرم افکنده منبر
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نسیمی مژده یی آورده امشب
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 شباهنگ
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۰

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
   » دفعات بازدید: ۳۵۰۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 عروس
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
   » دفعات بازدید: ۶۳۰۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
   » دفعات بازدید: ۳۰۰۸

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
   » دفعات بازدید: ۳۰۴۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۳

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۰

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 بسکه در قلب من تپش داری
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۰

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 تشنه
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گل شب بو زنم در گیسوانم
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زپیراهن تنت را گر ربایم
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا بهر ربودن دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبی تا در لبانت می گذارم
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین