+ - x
 » دیگر شاعران
 محمد ابراهیم صفا
 انوری
 عبدالواحد رشته
 صوفی احمد علی قندهاری
 خلیل الله خلیلی
 مهدی سهیلی
 جاوید فرهاد
 فرزاد فرنود
 کاکه تیغون
 حافظ شیرازی

برگ نخست » شعر » بهار سعید
 مرز
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سُهشی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرتگاه
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رسوا
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۲

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 می واژه
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کَلفَهشنگ
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب چله
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا شنیدم که نیایی سخنم را یخ زد
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواهش
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلبرگ نسترن
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شب
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو مردِ شهر پندار کجایی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرد مسلمان
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۴

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 به باغم لاله شانم، خون بروید
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 باورشکن
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آغوشت شبی گر خفته باشم
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروشان ترا تا می برد آب
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قد کوتاه حقم را که دیدم
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۵

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 لبخند
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پیکر من سیخ و جگر می روید
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیه چارد سرم افکنده منبر
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نسیمی مژده یی آورده امشب
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 شباهنگ
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۹

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 عروس
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 گرصبای عشق در پیراهنم افتاه ای
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
   » دفعات بازدید: ۶۰۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۱

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 زعشق آتشین تو به سوز دیگرم امشب
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۹

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۸

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 بسکه در قلب من تپش داری
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 تشنه
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گل شب بو زنم در گیسوانم
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زپیراهن تنت را گر ربایم
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ترا بهر ربودن دوست دارم
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبی تا در لبانت می گذارم
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین