+ - x
 » دیگر شاعران
 فرزاد فرنود
 جاوید فرهاد
 کاوه جبران
 فردوس اعظم
 نادیا انجمن
 عراقی
 انوری
 عبدالواحد رشته
 رازق فانی
 محمد ابراهیم صفا

برگ نخست » شعر » کاکه تیغون
 علت مرگ و زندگی
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 دیدار در کوه قاف
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر خبیث
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هیچ و پیچ
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تلک
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در میان کارتون ها
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کله بی سوژه
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 غزل بی ناموس
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سلام
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ذهن کوچه گشت
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقد مدرن
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلهای گریخته
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عقلنامه
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تدبیر مهمانی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دعوای قانونی
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کنفرانس لندن
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندر مذمت انواع آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فلتر کن و فلتر کن
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یکی که تازه مسلمان شد
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کی با ما؟
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن روز دور نیست
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اصلاً چرا؟
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلاه های سفید و کله های سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پلان ها و فلان ها
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر حامد شود محمود
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 استخاره های انتخاباتی
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کرامات دموکراتیک یک شیخ
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب رندانه
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در مدح بزرگان زمانه
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حسن تعبیر
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر این مکتب است و این ملا
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزادی اندیشه
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بکس قدیمی
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زبان درازی
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آقا و عقل
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسیای نوبتی
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دو حکمت از ملا محمد عمر
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 علاج چشم عمر
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راپورهای واصله امپورت می شود
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دالان عجیب
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برداشت ما از سیاست
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لگد
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوتا نگاه
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شوق غزل جوشی
   » دفعات بازدید: ۲۷۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راست و دروغ
   » دفعات بازدید: ۲۸۶۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین