+ - x
 » دیگر شاعران
 عنایت شهیر
 جلیله سلیمی
 ناهید مهرگان
 علی عبدالرضایی
 سیمین بهبهانی
 حسیب نیما
 سهنا عثمانی
 عراقی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 کارو

برگ نخست » شعر » کاکه تیغون
 علت مرگ و زندگی
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 دیدار در کوه قاف
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر خبیث
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هیچ و پیچ
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تلک
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در میان کارتون ها
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کله بی سوژه
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 غزل بی ناموس
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سلام
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ذهن کوچه گشت
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقد مدرن
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلهای گریخته
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عقلنامه
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تدبیر مهمانی
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دعوای قانونی
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کنفرانس لندن
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندر مذمت انواع آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فلتر کن و فلتر کن
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یکی که تازه مسلمان شد
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کی با ما؟
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن روز دور نیست
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اصلاً چرا؟
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلاه های سفید و کله های سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پلان ها و فلان ها
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر حامد شود محمود
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 استخاره های انتخاباتی
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کرامات دموکراتیک یک شیخ
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب رندانه
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در مدح بزرگان زمانه
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حسن تعبیر
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر این مکتب است و این ملا
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزادی اندیشه
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بکس قدیمی
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زبان درازی
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آقا و عقل
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسیای نوبتی
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دو حکمت از ملا محمد عمر
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 علاج چشم عمر
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راپورهای واصله امپورت می شود
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دالان عجیب
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برداشت ما از سیاست
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لگد
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوتا نگاه
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شوق غزل جوشی
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راست و دروغ
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین