+ - x
 » دیگر شاعران
 ناهید مهرگان
 نور الله وثوق
 فرید برزگر
 مروه سبحان
 ناصر خسرو
 ایرج میرزا
 مخفی بدخشی
 انوری
 سهنا عثمانی
 سعادت پنجشیری

برگ نخست » شعر » کاکه تیغون
 علت مرگ و زندگی
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 دیدار در کوه قاف
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر خبیث
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 هیچ و پیچ
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تلک
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در میان کارتون ها
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کله بی سوژه
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 غزل بی ناموس
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سلام
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ذهن کوچه گشت
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقد مدرن
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلهای گریخته
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عقلنامه
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تدبیر مهمانی
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دعوای قانونی
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کنفرانس لندن
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندر مذمت انواع آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فلتر کن و فلتر کن
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یکی که تازه مسلمان شد
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کی با ما؟
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن روز دور نیست
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اصلاً چرا؟
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلاه های سفید و کله های سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پلان ها و فلان ها
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر حامد شود محمود
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 استخاره های انتخاباتی
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کرامات دموکراتیک یک شیخ
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب رندانه
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در مدح بزرگان زمانه
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حسن تعبیر
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر این مکتب است و این ملا
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزادی اندیشه
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بکس قدیمی
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زبان درازی
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آقا و عقل
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسیای نوبتی
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دو حکمت از ملا محمد عمر
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 علاج چشم عمر
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راپورهای واصله امپورت می شود
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دالان عجیب
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برداشت ما از سیاست
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لگد
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دوتا نگاه
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شوق غزل جوشی
   » دفعات بازدید: ۲۸۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 راست و دروغ
   » دفعات بازدید: ۲۹۴۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین