+ - x
 » دیگر شاعران
 فریدون مشیری
 نادیا انجمن
 سیف الله ساعی
 روح الامین امینی
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 سعادت پنجشیری
 فردوس اعظم
 اعظم خجسته
 ایرج میرزا

برگ نخست » شعر » حمیرا نکهت دستگیرزاده
 دردنامه
   » دفعات بازدید: ۳۸۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زمین نخستین
   » دفعات بازدید: ۳۱۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آلیس
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آتش خموش شده در میان دود
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان یاد های توام در دوام شب
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
   » دفعات بازدید: ۳۰۵۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باغ
   » دفعات بازدید: ۲۵۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چگونه راه میدهی
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکدرخت شرقی
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تردید
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرستو
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیخ سوزان
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۱
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۲
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تو بسیار گریه کردم
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 راز آفرینش
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیار آخرین
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابر سیاه جامه
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوار نور
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیله های رقصان
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۳

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 پنجره
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همصدایی
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ و غربت
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باد چون سنگ
   » دفعات بازدید: ۲۰۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهرزاد
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 ساقه در بیهوایی
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آنسوی هستی
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زنده گی
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اسیر
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبار من
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
   » دفعات بازدید: ۴۲۶۰

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۰
 خلوت شاعرانه ام هوس است
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
   » دفعات بازدید: ۳۲۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهانه
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لیلی
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۲

امتیاز: ۱,۵ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین