+ - x
 » دیگر شاعران
 فرنگیس سوگند
 خلیل الله خلیلی
 مصطفا هزاره
 نادیا انجمن
 اعظم خجسته
 سمیع حامد
 زیوری ویژه
 فرزاد فرنود
 سید حسن شاه غزنوی
 سید رضا محمدی

برگ نخست » شعر » حمیرا نکهت دستگیرزاده
 دردنامه
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زمین نخستین
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آلیس
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آتش خموش شده در میان دود
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان یاد های توام در دوام شب
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باغ
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چگونه راه میدهی
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکدرخت شرقی
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تردید
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرستو
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیخ سوزان
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۱
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۲
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تو بسیار گریه کردم
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 راز آفرینش
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیار آخرین
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابر سیاه جامه
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوار نور
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیله های رقصان
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 پنجره
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همصدایی
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ و غربت
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باد چون سنگ
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهرزاد
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 ساقه در بیهوایی
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آنسوی هستی
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زنده گی
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبار من
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
   » دفعات بازدید: ۳۸۵۵

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۰
 خلوت شاعرانه ام هوس است
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
   » دفعات بازدید: ۲۹۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهانه
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لیلی
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۹

امتیاز: ۱,۵ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین