+ - x
 » دیگر شاعران
 علی عبدالرضایی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 ناهید مهرگان
 رازق فانی
 سهنا عثمانی
 حسیب نیما
 ابراهیم امینی
 فریدون مشیری
 جاوید فرهاد
 شاپور احمدی

برگ نخست » شعر » حمیرا نکهت دستگیرزاده
 دردنامه
   » دفعات بازدید: ۵۰۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زمین نخستین
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آلیس
   » دفعات بازدید: ۳۱۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آتش خموش شده در میان دود
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان یاد های توام در دوام شب
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
   » دفعات بازدید: ۳۷۰۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باغ
   » دفعات بازدید: ۳۲۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چگونه راه میدهی
   » دفعات بازدید: ۲۹۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکدرخت شرقی
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تردید
   » دفعات بازدید: ۳۰۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرستو
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیخ سوزان
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۱
   » دفعات بازدید: ۲۸۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۲
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تو بسیار گریه کردم
   » دفعات بازدید: ۳۱۹۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 راز آفرینش
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیار آخرین
   » دفعات بازدید: ۲۷۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه
   » دفعات بازدید: ۲۹۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابر سیاه جامه
   » دفعات بازدید: ۲۹۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوار نور
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیله های رقصان
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 پنجره
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 همصدایی
   » دفعات بازدید: ۲۸۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ و غربت
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باد چون سنگ
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهرزاد
   » دفعات بازدید: ۲۷۳۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 ساقه در بیهوایی
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آنسوی هستی
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زنده گی
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اسیر
   » دفعات بازدید: ۲۸۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبار من
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
   » دفعات بازدید: ۵۲۵۸

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۰
 خلوت شاعرانه ام هوس است
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
   » دفعات بازدید: ۳۹۸۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهانه
   » دفعات بازدید: ۳۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لیلی
   » دفعات بازدید: ۳۲۰۷

امتیاز: ۱,۵ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین