+ - x
 » دیگر شاعران
 جلیله سلیمی
 اعظم خجسته
 میرزا غالب
 سمیع حامد
 احمد شاملو
 عنایت شهیر
 انوری
 نور الله وثوق
 ایرج جنتی عطایی
 نادیه فضل

برگ نخست » شعر » حمیرا نکهت دستگیرزاده
 دردنامه
   » دفعات بازدید: ۴۶۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زمین نخستین
   » دفعات بازدید: ۳۵۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آلیس
   » دفعات بازدید: ۲۹۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آتش خموش شده در میان دود
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان یاد های توام در دوام شب
   » دفعات بازدید: ۲۷۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
   » دفعات بازدید: ۳۵۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باغ
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چگونه راه میدهی
   » دفعات بازدید: ۲۷۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکدرخت شرقی
   » دفعات بازدید: ۲۷۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تردید
   » دفعات بازدید: ۲۸۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرستو
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیخ سوزان
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۱
   » دفعات بازدید: ۲۶۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۲
   » دفعات بازدید: ۲۵۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تو بسیار گریه کردم
   » دفعات بازدید: ۲۹۸۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 راز آفرینش
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیار آخرین
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابر سیاه جامه
   » دفعات بازدید: ۲۷۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوار نور
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیله های رقصان
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 پنجره
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 همصدایی
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ و غربت
   » دفعات بازدید: ۲۵۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باد چون سنگ
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهرزاد
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 ساقه در بیهوایی
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آنسوی هستی
   » دفعات بازدید: ۲۶۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زنده گی
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اسیر
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبار من
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
   » دفعات بازدید: ۴۹۳۱

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۰
 خلوت شاعرانه ام هوس است
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
   » دفعات بازدید: ۳۷۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهانه
   » دفعات بازدید: ۳۰۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لیلی
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۱

امتیاز: ۱,۵ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین