+ - x
 » دیگر شاعران
 اقبال اثیر
 کارو
 انوری
 مصطفا هزاره
 سیف الدین محمد فرغانی
 راحله یار
 سید حسن شاه غزنوی
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 میرزا ملامت

برگ نخست » شعر » حمیرا نکهت دستگیرزاده
 دردنامه
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 زمین نخستین
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آلیس
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای آتش خموش شده در میان دود
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهمان یاد های توام در دوام شب
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زمین برفی پاکم پر از جوانه شوم
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باغ
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چگونه راه میدهی
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تکدرخت شرقی
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تردید
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرستو
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیخ سوزان
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۱
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگ سرود ۲
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تو بسیار گریه کردم
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 راز آفرینش
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیار آخرین
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابر سیاه جامه
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوار نور
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حیله های رقصان
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 پنجره
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همصدایی
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ و غربت
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در باد چون سنگ
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهرزاد
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 ساقه در بیهوایی
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آنسوی هستی
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زنده گی
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اسیر
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبار من
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
   » دفعات بازدید: ۳۷۲۴

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۰
 خلوت شاعرانه ام هوس است
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
   » دفعات بازدید: ۲۸۵۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهانه
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لیلی
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۲

امتیاز: ۱,۵ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین