+ - x
 » دیگر شاعران
 بابا طاهر عریان
 انوری
 مسعود عثمانی
 سیمین بهبهانی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 مصطفا هزاره
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 یاسین نگاه
 مجیب مهرداد

برگ نخست » شعر » استاد رازق رویین
 سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۸۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیمرغ های بی آشیانه ی البرز
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آن جام که شکست...
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت بارور، سلام
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نوروز
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چکامه یی برای آمو
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سوم عقرب
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره ها و آفتاب
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از سالهای توت و ابریشم
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آمویه
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به پیشگاه مولانا
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرود ملی
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 استاده بود پیکر بودای بامیان
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خراسان
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ها
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آدمک
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلتنگی
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سنگ شکن
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کبک
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر قرن
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین