+ - x
 » دیگر شاعران
 روح الامین امینی
 رویین رهنوش
 سیمین بهبهانی
 مهرداد اوستا
 سعادت پنجشیری
 احمد شاملو
 فردوس اعظم
 سید حسن شاه غزنوی
 اعظم خجسته
 ایرج میرزا

برگ نخست » شعر » استاد رازق رویین
 سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیمرغ های بی آشیانه ی البرز
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آن جام که شکست...
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت بارور، سلام
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نوروز
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چکامه یی برای آمو
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سوم عقرب
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره ها و آفتاب
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از سالهای توت و ابریشم
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آمویه
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به پیشگاه مولانا
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرود ملی
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 استاده بود پیکر بودای بامیان
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خراسان
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ها
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آدمک
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلتنگی
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سنگ شکن
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کبک
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر قرن
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین