+ - x
 » دیگر شاعران
 نازی شریفی
 ناهید مهرگان
 استاد رازق رویین
 سید حسن شاه غزنوی
 غفران بدخشانی
 قهار عاصی
 عبیدالله زاکانی
 فرید برزگر
 محمد ابراهیم صفا
 انوری

برگ نخست » شعر » استاد رازق رویین
 سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۹۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیمرغ های بی آشیانه ی البرز
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آن جام که شکست...
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت بارور، سلام
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نوروز
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چکامه یی برای آمو
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سوم عقرب
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره ها و آفتاب
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از سالهای توت و ابریشم
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آمویه
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به پیشگاه مولانا
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرود ملی
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 استاده بود پیکر بودای بامیان
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خراسان
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ها
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آدمک
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلتنگی
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سنگ شکن
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کبک
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر قرن
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین