+ - x
 » دیگر شاعران
 حافظ شیرازی
 زیوری ویژه
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 نورالعین
 کاوه جبران
 نازی شریفی
 صوفی احمد علی قندهاری
 غفران بدخشانی
 نادیه فضل

برگ نخست » شعر » استاد رازق رویین
 سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۹۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سیمرغ های بی آشیانه ی البرز
   » دفعات بازدید: ۱۰۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از آن جام که شکست...
   » دفعات بازدید: ۱۰۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 باغ
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 درخت بارور، سلام
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نوروز
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چکامه یی برای آمو
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سوم عقرب
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره ها و آفتاب
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از سالهای توت و ابریشم
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آمویه
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به پیشگاه مولانا
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرود ملی
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 استاده بود پیکر بودای بامیان
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خراسان
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ها
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آدمک
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۶

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 پرنده
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دلتنگی
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سنگ شکن
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 کبک
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر قرن
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین