+ - x
 » از همین شاعر
1 نگاه تست شمشیر خدا داد
2 ندانم نکته های علم و فن را
3 خودی را از وجود حق وجودی
4 ز من گیر این که مردی کور چشمی
5 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
6 اگر اینب و جاهی از فرنگ است
7 بشر تا از مقام خود فتاد است
8 مگو با من خدای ما چنین کرد
9 بچشم من جهان جز رهگذر نیست
10 خنک آن ملتی کز وارداتش

 » بیشتر بخوانید...
 به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک
 تا آسمان دلش سر و سامان گرفته است
 ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 کرده ام سرمشق حیرت سرو موزون تورا
 دو دست پاک خدا شست گیسوانم را
 چشم پرنور که مست نظر جانانست
 بوی کباب داری تو نیز دل کبابی
 از دل به دل برادر گویند روزنیست
 نالدم پای که چند از پی یارم بدوانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نگر خود را بچشم محرمانه
نگاه ماست ما را تازیانه
تلاش رزق از آن دادند ما را
که باشد پر گشودن را بهانه


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *