+ - x
 » از همین شاعر
1 دیدار در کوه قاف
2 در میان کارتون ها
3 آن روز دور نیست
4 نقد مدرن
5 استخاره های انتخاباتی
6 کنفرانس لندن
7 اگر این مکتب است و این ملا
8 آسیای نوبتی
9 فش فش دیگ بخار
10 دالان عجیب

 » بیشتر بخوانید...
 من اگر پرغم اگر خندانم
 چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست
 بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو
 زهی می کاندر آن دستست هیهات
 شکر خدا
 سونامی فریاد
 غزل بدخشان
 بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم
 اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد
 آدم آهنی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

للوللوپسرم دوربازسازی شد
سگ سیاه که ولگرد بودتازی شد
زبان که یک تنه تعمیر مملکت می کرد
چوکاررودۀ ما کاراودرازی شد
چه پول ها ست که چون راز سربه مهر شده
چه رازها که به دنبال فخررازی شد
به شوکران قناعت بگو که دالر را
هرآنکسی که گلو پاره کرد غازی شد
زدوست کوشش و ازما بلی و در عجبم
نه حرف ما ونه تنبان او نمازی شد
دراین زمان که همه می دهندمان در حرف
چه فایده، همه اش دادن مجازی شد
سفیرحادثۀ غیب! می رسی یانه؟
که بیخ ریش همه جشن نیزه بازی شد
خرازطویله مران، ای برادر عاقل
وزیر خارجۀ بهتران خرازی شد

کاکه تیغون


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *