+ - x
 » از همین شاعر
1 یکی که تازه مسلمان شد
2 خره شو
3 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
4 سلام
5 قند و قروت
6 آزادی اندیشه
7 راپورهای واصله امپورت می شود
8 گلا به روی تو
9 اصلاً چرا؟
10 آشپزخانه

 » بیشتر بخوانید...
 ز من و تو شرری زاد در این دل ز چنان رو
 پشت دیوار
 شبانه
 مرا در خنده می آرد بهاری
 بیست و هفتم
 از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی
 در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
 لبی تا در لبانت می گذارم
 همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی
 یا ملک المحشر، ترحم لا ترتشی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

للوللوپسرم دوربازسازی شد
سگ سیاه که ولگرد بودتازی شد
زبان که یک تنه تعمیر مملکت می کرد
چوکاررودۀ ما کاراودرازی شد
چه پول ها ست که چون راز سربه مهر شده
چه رازها که به دنبال فخررازی شد
به شوکران قناعت بگو که دالر را
هرآنکسی که گلو پاره کرد غازی شد
زدوست کوشش و ازما بلی و در عجبم
نه حرف ما ونه تنبان او نمازی شد
دراین زمان که همه می دهندمان در حرف
چه فایده، همه اش دادن مجازی شد
سفیرحادثۀ غیب! می رسی یانه؟
که بیخ ریش همه جشن نیزه بازی شد
خرازطویله مران، ای برادر عاقل
وزیر خارجۀ بهتران خرازی شد

کاکه تیغون


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *