+ - x
 » از همین شاعر
1 اصلاً چرا؟
2 دوران انتقالی
3 راپورهای واصله امپورت می شود
4 خره شو
5 در مدح بزرگان زمانه
6 هیچ و پیچ
7 شوق غزل جوشی
8 حضرت بوش
9 ذهن کوچه گشت
10 نرخ زن

 » بیشتر بخوانید...
 بار دیگر عزم رفتن کرده ای
 زن زیبا است
 امروز مستان را نگر در مست ما آویخته
 آرزو
 گشته مهمان من آن سرو خرامان امشب
 مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد
 ای خفته شب تیره هنگام دعا آمد
 جنگ تریاک
 کیست در این شهر که او مست نیست؟
 بیدار کنید مستیان را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

للوللوپسرم دوربازسازی شد
سگ سیاه که ولگرد بودتازی شد
زبان که یک تنه تعمیر مملکت می کرد
چوکاررودۀ ما کاراودرازی شد
چه پول ها ست که چون راز سربه مهر شده
چه رازها که به دنبال فخررازی شد
به شوکران قناعت بگو که دالر را
هرآنکسی که گلو پاره کرد غازی شد
زدوست کوشش و ازما بلی و در عجبم
نه حرف ما ونه تنبان او نمازی شد
دراین زمان که همه می دهندمان در حرف
چه فایده، همه اش دادن مجازی شد
سفیرحادثۀ غیب! می رسی یانه؟
که بیخ ریش همه جشن نیزه بازی شد
خرازطویله مران، ای برادر عاقل
وزیر خارجۀ بهتران خرازی شد

کاکه تیغون


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *