+ - x
 » از همین شاعر
1 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
2 بکس قدیمی
3 استخاره های انتخاباتی
4 دعوای قانونی
5 مرگ
6 آشپزخانه
7 ظاهرشاه در حدیث رفتگان
8 خرم آنروز
9 دموکراسی
10 پلان ها و فلان ها

 » بیشتر بخوانید...
 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
 ما همه از الست همدستیم
 بیا کز غیر تو بیزار گشتم
 من کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان
 سریال انتقام
 مآل کار نقصانهاست هر صاحب کمالی را
 من کیستم؟
 عزم رفتن کردۀ چون عمر شیرین یاد دار
 صبر سنگ
 فرصتی داری ز گرد اضطراب دل برآ

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

جوش می زد دل من دوش چو دیگ سمنک
که دو سه روز دگر می رسم اندر وطنک
غربت خواسته ناخواسته می گردد و من
نگرانم که بگویم من و حاشا که منک
در تپش بودم و نبظم بدر از قاعده شد
اضطراب آمد و ترس آمد و می زد شتنک
مثل آن بود که مجنون به جنون آمده بود
در تمنای دهل بودم و رقص و اتنک
خشتک صبر دریدم باز دیدم که نشد
پاچه را برزدم و پاره نمودم یخنک
لکنت بی پدر آمد گگگفتم چه چه شد
حرف لغزیده ووا ماند دهان سخنک
گفتم آرام شوم رام شوم هیچ نشد
لرزه دور از سرکم از تنکم از بدنک
سینه ام غرق هیاهوی مصاف میوند
در هم و برهم از آثار عجیب زدنک
زن کنم چاره شود گفتم و دانم نشود
زن نگویند چه گویند؟ بگویند زنک
خواستم از دل یخدان خیالم بکشم
جلک و پوستک و چپلک خود با چپنک
چونکه تشویشم از آن بود که پیدا نکنم
یک دو سه متر پدر لعنت بهر کفنک
دو سه حرف است که آن سوی خط اما هیچ است
بهر سلطان چه بود قصه دار و حسنک
با همین چشم گنهکار خودم خواهم دید
که شمن باشم و آن قوم همه بت شکنک
لااقل چانه و پوزم به شما خواهند گفت:
ما که دیدیم به چشم بد خود ریشکنک
رشته بر گردن من دوست ولی افگنده
می روم سویی که کش می کندآن سو رسنک
پشت خط زهره ترک می شوداندیشه نو
پشت خط گفتن ناگفتن و لب دوختنک
مصلحت چیست عزیزان نروم یا بروم
خرقه پوشم چو گزارشگر بیت الحزنک
پشت خط چیزیست شاید که از آن بی خبرم
پشت خط حرفیست بیهوده منم لاف زنک
پشت خط اما حتما خبری هست که هست
هرچه افروختنک سوختنک ساختنک
خط کدام است؟ کجایم من و این گونه چرا
بام تا شام بگویم تننک تن تننک
سخنک در رسنک گپ زدنک در زدنک
وطنک در اتنک بت شکنک در کفنک
سخنک در دهنک در شتنک در رسنک
وطنک دراتنک درزدنک درشتنک
رسنک نک وطنک نک زدنک نک شتنک
شتنک نک زدنک نک رسنک نک وطنک
سخنک سوختنک سوختنک ساختنک
دهنک دوختنک بت شکنک باختنک


مارچ دوهزار و شش میلادی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *