+ - x
 » از همین شاعر
1 عقلنامه
2 تاپ و تیپیک
3 حسن تعبیر
4 خره شو
5 در میان کارتون ها
6 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
7 کلاه های سفید و کله های سیاه
8 دوران انتقالی
9 از آدم تا بوزینه
10 کنفرانس لندن

 » بیشتر بخوانید...
 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
 اول
 خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم
 خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم
 بیچاره کسی که زر ندارد
 هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
 چشم تو با چشم من هر دم بی قیل و قال
 ای تو چو خورشید و شه خاص من
 در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
 قیامت می شود روزی که از من رو بگردانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


هرچه را دیدی، ندیدی، زود غارت کردنا
منتظرباید؟ نباید! بر اشارت کردنا
عمر چندان اعتباری نیست، فرصت می رود
یک جسارت، باطهارت بی طهارت کردنا
زودشو گوساله آخر گاو خواهد شد، مگو
با دموکراسی نمی سازد امارت کردنا
کم کمک باید بزرگی پیشه سازی، بهتراست
کارهای آنچنانی در صغارت کردنا
در تخصص پیرو خوبان خارج دیده باش
کارها بر طرز رندان، بامهارت کردنا
خواهش خوبان خارج دیده می باشد یکی
یا ریاست یا سفارت یا وزارت کردنا
از مزاحم دورشو،بگذراز او بگذار، زار
مستشاران را به کار استشارت کردنا
حکمتی گویم ترا بنویس و در جیبت گذار
کردنی ها هرچه می کردی، تجارت کردنا
سعدیا پُف کن به گوش کاکه تیغون این سخن
از شکاف طنز بر عالم نظارت کردنا

جنوری 2008، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *