+ - x
 » از همین شاعر
1 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
2 آن سوی خط
3 اصلاً چرا؟
4 آسیای نوبتی
5 طالبان
6 سلام
7 معنای تجدد
8 بازسازی
9 اگر حامد شود محمود
10 علاج چشم عمر

 » بیشتر بخوانید...
 ای کرده میان سینه غارت
 خوش بود گر کاهلی یک سو نهی
 ای آفتاب آینه دار جمال تو
 به گوشه ای بروم گوش آن قدح گیرم
 سادگی باغی ست طبع عافیت آهنگ را
 سلطان منی سلطان منی
 چون آینه رازنما باشد جانم
 نگه دارد برهمن کار خود را
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
 چشم تو ناز می کند، ناز جهان تُرا رسد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


فش فش ِ دیگ بخار در نظر روزگار
ضربۀ دندان شکن بر دهن روزه دار

فش فش بی انتها می کند این بی خدا
اژدر پُراشتها زنده کُش ِ مرده خوار

فش زده بی واهمه سل نکند تاهمه
نگذرد او از سر ِ فش زدن ِ بار بار

فش زند و باز فش چون مگس و چون شپش
گم نتوانش به کش کس نتوانش مهار

مادرآل است فش بی سُروتال است فش
مثل شغال است فش زوزه کشد زار زار

فشفشه زار است فش زیر فشار است فش
حامله وار است فش، فش فش ِ پیش از نهار

فش فش مشکل کشا گفت به مهمان : بیا!
فش زده و فش زده سرزده مردانه وار

زخمۀ فش فش فشی، نغمۀ بی دانشی
همهمۀ خودکشی قاتل ِ دنباله دار

لعنت خلق و خدا بر فش و فشخانه ها
فش زند این نابکار ثانیتا ً صدهزار

* * * *

فش فش دیگ بخار در نظر هوشیار
فش فش بی جای نیست فش زدن بیشمار

فش فش پُر از سوأل رُستم ِ رقصیده حال
باشۀ چرخنده بال عاقل مستانه وار

فرصت فش فش چرا پخش شود در هوا
معنی فش چیست؟ فش پرسش فاشیست وار

فش فش ِ فش چیست این آیینۀ کیست این
از چه چنین می کند فش فش بی اختیار

فش فش دیگ بخار در نظر هوشیار
فش فش دنباله دار آیینۀ روزگار

6 نوامبر 2006، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *