+ - x
 » از همین شاعر
1 در میان کارتون ها
2 از خود و بیگانه
3 طالبان
4 در مدح بزرگان زمانه
5 فش فش دیگ بخار
6 دعوای قانونی
7 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
8 دیدار در کوه قاف
9 جایزه برای کرزی
10 تشناب سالاری

 » بیشتر بخوانید...
 نذر کند یار که امشب تو را
 همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمارما
 ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
 بباید عشق را ای دوست دردک
 چو مينا سر به پای خود به هر کس احترام ما
 قرابه باز دانا هش دار آبگینه
 تقصیر عشق بود
 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
 ای آنکه به گهوارهء تن جان من استی
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


فش فش ِ دیگ بخار در نظر روزگار
ضربۀ دندان شکن بر دهن روزه دار

فش فش بی انتها می کند این بی خدا
اژدر پُراشتها زنده کُش ِ مرده خوار

فش زده بی واهمه سل نکند تاهمه
نگذرد او از سر ِ فش زدن ِ بار بار

فش زند و باز فش چون مگس و چون شپش
گم نتوانش به کش کس نتوانش مهار

مادرآل است فش بی سُروتال است فش
مثل شغال است فش زوزه کشد زار زار

فشفشه زار است فش زیر فشار است فش
حامله وار است فش، فش فش ِ پیش از نهار

فش فش مشکل کشا گفت به مهمان : بیا!
فش زده و فش زده سرزده مردانه وار

زخمۀ فش فش فشی، نغمۀ بی دانشی
همهمۀ خودکشی قاتل ِ دنباله دار

لعنت خلق و خدا بر فش و فشخانه ها
فش زند این نابکار ثانیتا ً صدهزار

* * * *

فش فش دیگ بخار در نظر هوشیار
فش فش بی جای نیست فش زدن بیشمار

فش فش پُر از سوأل رُستم ِ رقصیده حال
باشۀ چرخنده بال عاقل مستانه وار

فرصت فش فش چرا پخش شود در هوا
معنی فش چیست؟ فش پرسش فاشیست وار

فش فش ِ فش چیست این آیینۀ کیست این
از چه چنین می کند فش فش بی اختیار

فش فش دیگ بخار در نظر هوشیار
فش فش دنباله دار آیینۀ روزگار

6 نوامبر 2006، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *