+ - x
 » از همین شاعر
1 کنفرانس لندن
2 یکی که تازه مسلمان شد
3 اصلاً چرا؟
4 اگر حامد شود محمود
5 خواب رندانه
6 اگر این مکتب است و این ملا
7 زبان درازی
8 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
9 راپورهای واصله امپورت می شود
10 برداشت ما از سیاست

 » بیشتر بخوانید...
 از باغ تا بن بست
 فرار
 هیچ و پیچ
 بهار
 در خانه غم بودن از همت دون باشد
 با خلق نکو بزی که زیور این است
 ای به انکار سوی ما نگران
 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
 بار منست او بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزی
 میان باغ گل سرخ های و هو دارد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


به ریش خویش ببند ای فلک فکاهۀ پدرود
مبارک است به حامد، مبارک است به محمود

میان کابل و تهران، اشاره های فراوان
که رأی رأی شما نیست، رأی رأی خدا بود

کسی به کاسۀ رأی کسی اضافه نکرده
غریق، خودبه خود افتاده روی بستر این رود

تو پشت درصد و تعداد و چند آن چه روانی؟
یکی صحیفۀ نو باز شد دولایه زراندود

خطابه های تخلف به فاضل آب بیفگن
خدا نخواسته رسوا کند لطیفۀ موجود

مهم همان که کلاهت، منزه است و سفید است
چه فرق می کند از کله ات برآید اگر دود

به افتخار صداقت، دهان و دیده بشوران
به خنده های نمکسود و گریه های گِل آلود

سپتمبر 2009، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *