+ - x
 » از همین شاعر
1 غبار
2 شعر ناتمام
3 تردید
4 شبانه
5 به تو بگویم
6 رُکسانا
7 انتظار
8 در رزم زندگی
9 بودن
10 پریا

 » بیشتر بخوانید...
 نبود چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو
 آن منظر فیض صبحگاهی بنگر
 تیک هی
 ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی
 پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
 صدای پای من همیشه تنهاست
 ای دل به کجایی تو آگاه هیی یا نه
 آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
 گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
 در فاصله ها

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

شما که عشقِتان زندگی ست
شما که خشمِتان مرگ است،شما که تابانده اید در یأسِ آسمان ها
امیدِ ستارگان راشما که به وجود آورده اید سالیان را
قرون راو مردانی زاده اید که نوشته اند بر چوبه ی دارها
یادگارها
و تاریخِ بزرگِ آینده را با امید
در بطنِ کوچکِ خود پرورده ایدو شما که پرورده اید فتح را
در زهدانِ شکست،شما که عشقِتان زندگی ست
شما که خشمِتان مرگ ست!شما که برقِ ستاره ی عشقید
در ظلمتِ بی حرارتِ قلب ها
شما که سوزانده اید جرقه ی بوسه را
بر خاکسترِ تشنه ی لب ها
و به ما آموخته اید تحمل و قدرت را در شکنجه ها
و در تعب هاو پاهای آبله گون
با کفش های گران
در جُستجوی عشقِ شما می کند عبور
بر راه های دورو در اندیشه ی شماست
مردی که زورق اش را می راند
بر آبِ دوردستشما که عشقِتان زندگی ست
شما که خشمِتان مرگ است!شما که زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایندو هر مرد که به راهی می شتابد
جادوییِ نوشخندی از شماستو هر مرد در آزادگیِ خویش
به زنجیرِ زرینِ عشقی ست پای بستشما که عشقِتان زندگی ست
شما که خشمِتان مرگ است!شما که روحِ زندگی هستید
و زندگی بی شما اجاقی ست خاموش،شما که نغمه یِ آغوشِ روحِتان
در گوشِ جانِ مرد فرح زاست،شما که در سفرِ پُرهراسِ زندگی، مردان را
در آغوشِ خویش آرامش بخشیده اید
و شما را پرستیده است هر مردِ خودپرست،عشقِتان را به ما دهید
شما که عشقِتان زندگی ست!
و خشمِتان را به دشمنانِ ما
شما که خشمِتان مرگ است!۱۳ تیر ۱۳۳۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *