+ - x
 » از همین شاعر
1 تصویر آرزوها
2 پس از سکوت بلند
3 ستاره (ادبیات کودک)
4 پاییز
5 آیت غرور
6 ای زادگاه من
7 نور امید
8 آزادی
9 مادر
10 تحفه ی عید

 » بیشتر بخوانید...
 یار ما دلدار ما عالم اسرار ما
 یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
 باغهای معلق بابل
 کس مشکل اسرار اجل را نگشاد
 بازرسید آن بت زیبای من
 اصلاً چرا؟
 ای عشق پرده در که تو در زیر چادری
 به تازگی نکشد عافیت دماغ مرا
 این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سرشكم رشته پرداز تو درجوش چكیدنها
خیال آیینه افشان تو درپیچ خمیدنها

چه دارد دربغل تمكین عرض جلوه ات یارب
كه تاگل میكند حیرت خرامد از رسیدنها

به افسون تعلق رفت تحقیق نیاز از كف
كه موج حلقة زنجیربند آرد دویدنها

زبس سودای امكان نقش بربال هوس دارد
جنون خمیازه میكارد به هامون رسیدنها

جبین سجده نسیانم عرقپردازخجلتهاست
كه ازبارتغافل پیشه كم دارد شنیدنها

طرب آهنگی عصیان خطردر آستین دارد
نسیم رحمتی، نورامیدی زان وزیدنها

به دامان قضا دست قدر مشكن كلاهم را
كه پاس آبروی رفته كی دارد ندیدنها

حضور التفاتی ناز اقبال پریشان را
كه دارد عنكبوت دهر برگٍردم تنیدنها

فسبحن الذی أقرب لنا من نفسنا دوماً
فإغفر ربنا و ارحم بحق اللیل یغشها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *