+ - x
 » از همین شاعر
1 در چشمانت
2 نگاه - داغ تر
3 باغهای معلق بابل
4 مهتاب بارانک
5 اینک از شانه هایم
6 زیبا در زندان
7 حیف نیست ؟
8 نیل را بگو...
9 رنگ امید
10 پری گمشده

 » بیشتر بخوانید...
 با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 زان ازلی نور که پرورده اند
 حیرت حسنی است در طبع نگه پرورد ما
 ای محو راه گشته از محو هم سفر کن
 هوای من
 بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور
 دیگر تنها نیستم
 یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
 ای بر سر بازاری دستار چنان کرده

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تنها می توانی عاشقم باشی
تنها می توانم عاشقت بمانم
همان گونه که مردی به موهایت چنگ زده است
موهای زنی در چنگ من است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *