+ - x
 » از همین شاعر
1 جلوه ساقی
2 بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند (پیر هرات)
3 لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
4 چو گل ز دست تو جیب دریده ای دارم
5 بنگر آن ماه روی باده فروش
6 خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
7 نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم
8 هوشم ربوده ماه قدح نوشی
9 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
10 همچو نی می نالم از سودای دل

 » بیشتر بخوانید...
 دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 دلم به سوی شما شادمانه مینگرد
 ای زیان و ای زیان و ای زیان
 یار شو و یار بین دل شو و دلدار بین
 خروش خفته
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
 یا ساقی شرف بشراباتک زندی
 اگر با تو نبودم
 طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او
 پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۵

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند
روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید
اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

نسا:

من این شهر حفظم باحاله
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *