+ - x
 » از همین شاعر
1 پادگان
2 بگذار برگردم!
3 پنجره
4 این بار دوم است
5 فرضیه
6 حماقت
7 گورستان
8 کی می آیی
9 صدای پای من همیشه تنهاست
10 کبریت

 » بیشتر بخوانید...
 كجاست عمر، صعود سریع اعداد است
 نا خورده شراب می خروشیم
 صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد
 عاشق به سوی عاشق زنجیر همی درد
 تبسم های زخم وحشت
 چند گویی که چه چاره ست و مرا درمان چیست
 ای آتش خموش شده در میان دود
 یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار
 ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده
 ایستاده ام که رهگذری عاشقم کند

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱

بی شده ام با شده ام روی خودم تا شده ام
طعنه به بالا زده ام روی سرم پا شده ام
دست ولم کرده ولی راه درازی دارد مست که در جاده چنین گیج شده...یا... شده ام؟
باز کسی هست و کسی نیست کسی گم شده در...کاش صدایم بزند جاده که پیدا شده ام
پیش تر از هر جایی اینجاتر آنجا تر بیشتر از بی جایی من جایی جا شده ام
گرچه همین پایینم باز تو را می بینم
دستِ خودم نیست اگر عاشق بالا شده ام


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *