+ - x
 » از همین شاعر
1 بال سحر
2 قصه پرداز
3 خزف و گهر
4 آستان عشق
5 از فراز منبر ابرها
6 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
7 مهاجر چیست؟
8 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
9 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
10 نشان دل

 » بیشتر بخوانید...
 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
 ای برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبین
 آزادی
 دوتا نگاه
 ای کعبه دری باز به روی دل ما کن
 ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی
 ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین
 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
 مجنون صفت به ناله و فریاد می روم
 نرگس دلدار

۳.۶
امتیاز: ۳.۶ | مجموع آراء: ۵

سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
خلق خدا بکشت و خدا را بهانه ساخت

شیخ از طریق کعبه ز بتخانه سر کشید
بنگر کجا رسید و کجا را بهانه ساخت

زاهد به نوک نیزه جگر ها شکاف کرد
چون دیدمش خمید و عصا را بهانه ساخت

بود و نبود ما همه در پای غیر ریخت
گفتم: بس است،جود و سخا را بهانه ساخت

رزمندگان راه خدا را ز من بگوی
شیطان به عرصه تاخت و شما را بهانه ساخت

۱۹۹۳


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

کبیر:

یکی از اشعار نابی که با واقعیت های که عینی جامعه ای ما را بیان کرده است.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *