+ - x
 » از همین شاعر
1 از برای تو
2 بسوز
3 مست شبرو
4 بگو
5 بازآی

 » بیشتر بخوانید...
 آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
 بنگر آن ماه روی باده فروش
 خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم
 خوش بود گر کاهلی یک سو نهی
 عصیان خدایی
 عارف گوینده اگر تا سحر صبر کنی
 ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
 شرر تمهید سازد مطلب ما داستانها را
 ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی
 پاییز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای پرده دارِ آتشِ غم! هر نفس بسوز
یك عمر بس نبود تو را، زین سپس بسوز

با آرزوی خنده گل در بهار عمر
ای مرغ پرشكسته! به كنج قفس بسوز

می سوختی به حسرت و دیدی كه عاقبت
بر حال تو نسوخت دل هیچ كس؟ بسوز

چون غنچه باش پردگی درد خویشتن
زین غم كه نیستت به گلی دسترس بسوز

یك عمر همچو شمع همه شب گریستی
یعنی هوای سوختنت هست، پس بسوز

هر گوشه ای ز دامن آه سفر فتاد
در دست ناله ای، دگر ای هم نفس! بسوز


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *