+ - x
 » از همین شاعر
1 ای کرده خجل بتان چین را
2 گر باز دگرباره ببینم مگر او را
3 ای غارت عشق تو جهانها
4 خه از کجات پرسم چونست روزگارت
5 تا دل مسکین من در کار تست
6 ای به دیدهٔ دریغ خاک درت
7 پایم از عشق تو در سنگ آمدست
8 معشوقه به رنگ روزگارست
9 بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را
10 ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا

 » بیشتر بخوانید...
 سفینۀ بازگشت
 رنگه هویت خود باخته اند
 بخش سوم
 کریما تو گلی یا جمله قندی
 از بودنی ایدوست چه داری تیمار
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
 من این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم
 العشق یقول لی تزین
 کوکنار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در همه عالم وفاداری کجاست
غم به خروارست غمخواری کجاست
درد دل چندان که گنجد در ضمیر
حاصلست از عشق دلداری کجاست
گر به گیتی نیست دلداری مرا
ممکن است از بخت دل باری کجاست
اندرین ایام در باغ وفا
گر نمی روید گلی خاری کجاست
جان فدای یار کردن هست سهل
کاشکی یار بسی یاری کجاست
در جهان عاشقی بینم همی
یک جهان بی کار با کاری کجاست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *