+ - x
 » از همین شاعر
1 ای آتش خموش شده در میان دود
2 ساقه در بیهوایی
3 پنجره
4 زمین نخستین
5 راز آفرینش
6 تردید
7 مهمان یاد های توام در دوام شب
8 از آنسوی هستی
9 لیلی
10 همصدایی

 » بیشتر بخوانید...
 سحری کرد ندایی عجب آن رشک پری
 الا یا ساقیا انی لظمن و مشتاق
 بگردان شراب ای صنم بی درنگ
 ز صبحگاه فتادم به دست سرمستی
 می تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شیرین
 هم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجایی
 به پیش باد تو ما همچو گردیم
 قصه ی عشق
 ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زنی سوار آفتاب
می رسد
صدا زنید خاك های خفته را
و بشكنید واژه گان گفته را
زنی که می رسد ز ره
ز شب عبور كرده است
و مادر است
واژه گان تازه را

***
خمیده گشت آسمان
به زیر گام های او
كه می رسد سوار نور
و
تاج عشق
بر سرش
خبر دهید صبح های نادمیده را
سپیده های نارسیده را
كه می رسد سوار نور
زنی ز جنس آفتاب
كه مادر است
لحظه های پاك وحی را
رسالت بلند آفتاب چون نگین
میان تاج روشن اش در است
و فصل بسته گی قفل ها به سر رسید
خبر دهید خادمان
خسته را
حصار سنگی سكوت
فتح شد
به دست های كهكشانی زنی
و هدیه می دهد كنون
تمام صبح های پاك و شسته را
خبر دهید
باغ های درشكسته را
و خانه های بسته را
كه فصل بسته گی قفل
به سر رسید
زنی كه مادر است خاك و ابر را
به جای آفتاب بردمید
خبر دهید
شبروان
خسته را


11- 8- 1999
هالند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *