+ - x
 » از همین شاعر
1 فریاد
2 اغوا
3  کاکه کیست
4 آزادگی
5 حافظ
6 زمستان
7 پیام
8 خاطره ها
9 شب
10 غزل بدخشان

 » بیشتر بخوانید...
 دجود است اینکه بینی یا نمود است
 در ميان سينه ام دل می خورد بسيار چرخ
 چراغ هوش
 باریکه راه سرنوشت
 اگر دانا دل و صافی ضمیر است
 طرح ناز
 عبث
 تا چند از فراق مرا کار بشکنی
 دیگر تنها نیستم
 از بهر چه در غم و زحیرید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اشکهایت را درپای تاک بریز
شاید روزی در شرانهای عزیزی جریان بیابد
و پیام شفاف آشنایی را
بدان کس برساند که:
(( تو خواسته باشی))


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *