+ - x
 » از همین شاعر
1 رشته ی امید
2 حسرت فروش
3 تبسم
4 رنگ آرزو
5 لعل جان بخش
6 تنگنای زنده گی
7 دیوانه می رقصد
8 اشک گلگون
9 ظرف استغنا
10 قانون خموشی

 » بیشتر بخوانید...
 به آب روشن می عارفی طهارت کرد
 تعویذ
 قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو
 عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
 من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 جان جان هایی تو جان را برشکن
 تو آن ماهی که در گردون نگنجی
 بربند دهان از نان کمد شکر روزه
 اضطراب آیینه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رنگ آرزو

زبس به وصل تو آهنگ جستجوست مر ا
به هر طریق امید تو رو بروست مرا

زجوش جرات ایجاد خواهش وصلت
به هر چه می نگرم رنگ آرزوست مرا

زبس زسعی سراغ تو سرعت آهنگم
هجوم آبله
عمریست آبروست
مرا

درآن زمان که خیالت دمد زروزن هوش
جنون ز جبهه عرقریز مو به موست مرا

چو شمع با سر افتاده کشمکش دارم
هنوز تیغ نفس رخنه در گلوست مرا

چو بلبلان به قفس رشته می کنم شیون
که عهد کهنه به آن حسن و رنگ و بوست مرا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *