+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
2 ای دوست خدا حافظ
3 گریه ی انگور ها در جام ها
4 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
5 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
6 در سوگ استاد شکوری
7 من زمستان وطن را یاد کردم
8 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
9 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
10 زندگی بشتافت، یا من؟

 » بیشتر بخوانید...
 در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری
 در پله ها
 یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
 مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد
 آزادی اندیشه
 بر منبرست این دم مذکر مذکر
 دولتی همسایه شد همسایگان را الصلا
 پندار
 آن سوی خط
 آن ساعد سیمین را در گردن ما افکن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *