+ - x
 » از همین شاعر
1 واژه های تلخ و سنگینم
2 من و من
3 شام جدایی
4 مرا در سینه فریادیست
5 زنده گی عشق من است
6 قشلاق زاده ام
7 هم میهنم
8 در ماتم بیان در زایش زبان
9 مرگ زیباست
10 رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند

 » بیشتر بخوانید...
 عید تلخ
 امروز روز نوبت دیدار دلبرست
 تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
 بوی باغ و گلستان آید همی
 چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو
 کجکنن اغلن اودیا کلکل
 به حق آنک تو جان و جهان جانداری
 به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
 هله نوروز آمد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

طرح یک خالق زن

دوش با دخترک زیبایی
هوشمندی، صنمی، لاله رخی، رعنایی
که به جوی تن او
بجز از خون خرد
خون آزادی و مهر
راه پیمای نبود،
سخنی داشتمی

گفتمش ای که کنون دخترک رعنایی
وتو فردا که به دل بردن خود یکتایی
و سرانجام ز هر چیز و همه زیبایی
به من از برگ گلستان امیدت سخن آغاز نما

اوکه در هر نفسش موج هزاران ارمان
او که در هر نگهش ناز هزاران گلشن
او که در کنج دلش بزم هزاران خورشید
اوکه در حنجره اش ساز هزاران نی زار
خانمان ساخته بود
سخن آغاز نمود

گفت در گلشن امیدم من
طرح یک عالم نو
طرح یک راه نوین
طرح یک خالق زن ریخته ام

تا توانم که من این چرخ خشن پرور را
مهر ورزیدن وعشق آموزم

که درین دیر کهن
سخن از عشق حرام است گفتن
آروز، کفر بود داشتنش
سر و آواز نمودن ناقص
من که یک عاشق زار
من که یک بحر ز ارمان و امید
من که پر جوش تر از صد نیزار
من ضعیفه
من سیاه سر
من که یک ناقص عقل!
کی توانم؟ سخن آغاز کنم؟
کی توانم، کی توانم................؟
سخن آغاز کنم؟
دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *