+ - x
 » از همین شاعر
1 رباعیات امروز
2 برج زهرمار
3 رنگ انگشتان
4 تلخکها
5 فلتر شکن
6 چهار بیتی ها بخش سوم
7 چهاربیتی ها (بخش چهارم)
8 خم نیرنگ
9 تلاش کرگسان
10 از ما به ا بر و باد و بهاران سلام با د

 » بیشتر بخوانید...
 مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای دل
 ای در غم تو به سوز و یارب
 ترسم که از این رابطه، یک بار دلت بد شده باشد
 سفر بخير برو
 اگر یار مرا از من برآری
 خانم خدا خراب كند خانۀ ترا
 شب دوشینه ما بیدار بودیم
 بیا ما چند کس با هم بسازیم
 ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم
 ما قحطیان تشنه و بسیارخواره ایم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رمز و راز

ره پنهان نازی را گرفتیم
سراغ رمز و رازی را گرفتیم
به خون سرزمینی تشنه گشتیم
ز هر سو امتیازی را گرفتیم


بازار آزاد

حساب هر کم و تُم را گرفتیم
ز مردم نان گندم را گرفتیم
ز دود آتش بازار آزاد
حسابی حال مردم را گرفتیم


فکر ویزا

دل خود را تماشایی نکردیم
گذر در مرز رویایی نکردیم
هوای دیدن آیینه داریم
و لیکن فکر ویزایی نکردیم


روان میهن

من وتو بس که اهل خورد و بردیم
سر خود را به میل خویش خوردیم
روا ن میهن آزاده یی را
به دست آهن و آتش سپردیم


دیناسورها

درین میدان یکی باتور ندیدم
بکار تک تک شان سُر ندیدم
بفکر انقراض نسل خویشند
که می گوید که دیناسور ندیدم؟


گروه مافیایی

ز همسویی جدایی را تماشا
کمال ناروایی را تماشا
بگرد حلقه بازار آزاد
گروه مافیایی را تماشا


دل فردا

به پیش چشم خود آور خدارا
تماشاکن محبت را صفارا
چلیپایی بکش بر دور ظلمت
به دست آور دل فردای مارافرهنگ بومی

به دردی آشنایی را نبینم
یکی مرد خدایی را نبینم
ایا فرهنگ بومی محبت
برایت جای پایی را نبینم


دستان شب آلود

دو دست باز مارا بسته کردند
در آواز مارا بسته کردند
به دستان شب آلود سیاست
پر پرواز مارا بسته کردند


قرنطین

چه گویم همرهان غافلم را
چسان گیرم سراغ منزلم را
ز دست یورش ویروس نفرت
قرنطین کرده ام مرز دلم را


طلب تنخواه

گرفتم پشت سودای شمارا
زدم دوری هوسهای شمارا
زخون لاله ها باید که پرداخت
طلب تنخواه بابای شمارا


مرده های زنده
برای گریه ها مان خنده کردند
دل مارا بخون آگنده کردند
نژاد و قوم دوری مرده بودند
رفیقان مرده هارا زنده کردند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *