+ - x
 » از همین شاعر
1 ای بلا جویان کوی انتظار
2 کور خواندی
3 ما زاده کعبه ی بهاریم
4 برج زهرمار
5 چهاربیتی ها (بخش پنجم)
6 یا ران انتحا ری
7 ریشۀ تشویش
8 چهار بیتی ها بخش سوم
9 رنگ انگشتان
10 شهر بی دروازه

 » بیشتر بخوانید...
 اشکی در گذرگاه تاریخ
 نیلوفر
 ما شاخ گلیم نی گیاهیم
 خویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختم
 زنده گی چهرۀ غمناک و لطیفی دارد
 مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد
 زمانه کج روشان را به بر نکشید
 عید نمای عید را ای تو هلال عید من
 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
 عزت سرخ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رهزنیهای رنگارنگ


فرورفتن به لاک خویش ننگ است
که اینجا رهزنیها رنگ رنگ است
مبادا بر سرِ دل چیره سازیم
صدایی را که با مردم به جنگ است


طبل ابطال

گرفتم پی مَه و سالِ شمارا
نشانی کرده ام فالِ شمارا
دَمِ فریاد مردم میزند هی
دمادم طبل ابطالِ شمارا


اِکس- وای

پیاپی با نگاهم در ستیزم
که رأیم را به صندوق که ریزم
مبادا اِکس ما را وای خوانند
همان وایی که از او می گریزم


آتش نگاهان

درینجا راستی سنگر نگیرد
حسابِ همصدایی سر نگیرد
ازین آتش نگاهان در شگفتم
که شهرِ ما چگونه دَر نگیردخط دل

به هر جا خط دل را بر مخوانید
کهن بیگانه را یاور مخوانید
میان محفلِ اینان همان به
که یاسین را به گوشِ کر مخوانید


تبار نیرنگ

نژادی از تبار رنگ داریم
از آنرو با همه نیرنگ داریم
دل هر شیشه میلرزد مگر ما
میان سینه بار سنگ داریمسر چارسو

چه می پرسی ز بنیادم برادر
من از اهل دل آبادم برادر
سرِ چارسوی دلها می زنم جار
که من جریان فریادم برادر


آسمانِ لهجه ها

صداها برگ و ساز ناز دارند
صداها خواهشِ پرواز دارند
سری بر آسمانِ لهجه ها زَن
صداها آسمانها راز دارندتختِ مستی

رگِ غیرت اگر برخیزد این بار
زدستِ او نه در ماند نه دیوار
به زیر آرد تو رااز تختِ مستی
بود دیوانه در کارِ خود هشیار


فریکانس بلند

تماشا نقشبند همدلی را
گُلِ نازِ پرندِ همدلی را
ز تار و پود جان خویش دریاب
فریکانس بلند همدلی را


برقِ چشم

صدای فکرِ شهری پَر گرفته
به اوجِ آسمان سنگر گرفته
به رنگ چهرهِ ناباوران بین
که برقِ چشم شانرا برگرفته


نورالله وثوق
17/5/1388


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *