+ - x
 » از همین شاعر
1 نیل را بگو...
2 در چشمت گوزنی بیتاب است
3 در سرزمین های دیگر
4 هشدار و اسکلیت
5 مرد درخت
6 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
7 رنگ امید
8 زن زیبا است
9 زیبا در زندان
10 تنهایی در صورتم جیغ می زند

 » بیشتر بخوانید...
 امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد
 عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست
 دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو
 نو به نو هر روز باری می کشم
 هر که را اسرار عشق اظهار شد
 بسمل ناز
 مثل یک تارتنک دور تنم پیچیدی
 بگو به گوش کسانی که نور چشم منند
 گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
 ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

این چهره ی روز گار استکه در من می نگری.تویی که بسیار خوابیده ایمن بامداد گوارایی بودم.

خانه ات کنار چناری بودبا قیامت پرندهپس از سال ها...روبه رویت چناریکه حتا کلاغبه زمستان شاخه اش نرفته است.

برای تو بود اگر،پنجره باز می کردمیا لباس های زیبا می خریدمبرای چشمان در شتی که هرگزبه نفع مانه چرخیدند.

تور بلند کرده ایاما کبوتران جوان گذشته اند.

من همیشه گریسته امبرای تماشایی که اتفاق نیفتادامااما اگر محشری بخندیمردگان ابرو بلند می شوند

.

و چشمانم از انجماد سال هارقصی دوباره آغاز می کنند.

کافی است به نامم بخوانیتا کوهساری، با هزار چشمهدوباره در من نفس بکشد.کافی است یکبار،تنها یکبارعاشق نگاه کنیتاجوان سال های سبزیاز اعماق پیریلبخندزناندوباره برگردد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *