+ - x
 » از همین شاعر
1 صدای مرا می شنوی؟
2 بگذر
3 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
4 رنگ امید
5 زیبا رویان شوی ندارند
6 سر بزن
7 چارچوب دروازه
8 با گیج ها در توکیو
9 باغهای معلق بابل
10 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است

 » بیشتر بخوانید...
 چمن جز عشق تو کاری ندارد
 باز برآمد ز کوه خسرو شیرین من
 سلب العشق فادی، حصل الیوم مرادی
 هر که را گشت سر از غایت برگردیدن
 عاشقان را مژده ای از سرفراز راستین
 آن کز دهن تو رنگ دارد
 دارد درویش نوش دیگر
 جان از سفر دراز آمد
 دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پنجره ات را ببندهر قدر که می خواهیبه سمت جنگلی که توییبرای خودممن پنجره ای دارمحتا به سمت رقص برهنه اتاما با احترامبرچشمانم حریر آویخته ام.

گرگ ها از تنم رفتندآن روز که آوای تو برخاستآن روز که صدها اسپ وحشیاز تودر من رها شد.گرگ ها رفته اندمن جغرافیای مصئونی هستماگر چه حوصله ی پیراهناز جوانی تنت سررفته است

اما توبه سوی دره ای که همیشهزوزه ی گرسنه ی گرگ بلند استدرگشوده ایمن که ناخن هایم را کشیده امهمچنان دندان هایم راگرگ ها ازتنم رفته انداما همچنان گریزانی.ازجغرافیای عاشق


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *