+ - x
 » از همین شاعر
1 جنگل
2 آواز آبشار
3 نشسته ای سر سنگی
4 سارا بس است از همه گلهای این جهان
5 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
6 یک کوچه ی باران زده...
7 مرد درخت
8 اجاق های ویران و خاکستر
9 برای نتوانستن
10 با التهاب

 » بیشتر بخوانید...
 در غیب هست عودی کاین عشق از او است دودی
 دیشب
 سرود ابراهیم در آتش
 ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی
 ای ز بگه خاسته سر مست مست
 بازم صنما چه می فریبی
 بده آن باده به ما باده به ما اولیتر
 خواب
 خوشا آندل که از غم بهره ور بی
 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱


روز هاست که می فرستم گورستان تا نوبت بیاید و مرا صدا بزند
روز هایی که مرا می جوند و مزه ام تمامی ندارد
سگ ها دندان برنمی دارند از استخوانی که فریاد می زند از وزن بزرگ و پوزه ها
سگ ها تمامی ندارند و دندان و وزن و زن

شب ها

محسنی که نامجوست تریبون کامپیوتر را رها نمی کند هرچه می کنیم با گوشت و پوست مان
و گوش های ما را می کشد به بی راهه
همه سگ و شب در نیمه ها جف و جف و جف و چراغ های هراس روشن می کنند نفوس اطراف را
شب هایی که می جوند و می جوند واز دندان ها می افتیم در ذباله دانی ایکه روز است

چار سوی خشکی زیر موجه های ما می رود و می آید از هوش
چار سوی خشک از خونی که رگ ها را تر می کند در آدمی
از چارسوی ما بیابان چیز ها را رانده است

جزیره جزیره جزیره!
متروکیم و شاد آب هایی که داریم
آب آب آب و امواجی که دور آورده اند خس و خاشاک جامعه پاکیزه را

اینجا همه میخوانند همه می آیند قایق سواری آب های طربناک در چار دیواری ایکه میسر است
همه آواز ها گرد آمده اند
و بغضی در اتاق فشرده است چند تن را

جزیره پر از صدای پیاله هایی بود که گریخته بودند
پیاله ها خون می ریختند و تلخی خنده بود که نمی رفت از زیر سقف
پیاله ها پیاله ها پیاله ها
ساکنان بومی جزیره ایکه خار ها را فراموش نکرده بود از خاک
پیاله ها عمری را که به هیچ چیز نمی رسید سر کردند

تنها جزیره می ماند
با آبهایی که نعش های مارا در انظار شما می چرخانند
موجه هایی که داد میخواهند از خشکی و اجساد را دور نمی کنند

تنها تعفن ماست که می ماند ای عطر گریبان های بی نام


تنها اجساد ما می مانند روی چشم و اندازه هاتان
و نسیم هر صبح در پنجره ها پرده ها را می آلاید

می پوسیم اما با مردم چشمان شما
که بدانید
"هیچ کس مثل جزیره تنها نیست"


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *