+ - x
 » از همین شاعر
1 یک گل بهار نیست
2 شراب شعر چشمهای تو
3 تو نسیتی که ببینی
4 بهار را باور کن
5 سرگذشت گل غم
6 پر کن پیاله را
7 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
8 اشکی در گذرگاه تاریخ

 » بیشتر بخوانید...
 چهار روز ببودم به پیش تو مهمان
 برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را
 رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست
 منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی
 در نظربازی ما بی خبران حیرانند
 چه خوش بی کيف و صوت او اياز هو باشد
 ای مونس و غمگسار عاشق
 آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
 ز خامی عشق ناميدم هوس را
 آبسال

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بهار را باور کن

باز کن پنجرهها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خک چه کرد
هیچ یادت هست
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبنک چهکرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
خک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتاگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *