+ - x
 » از همین شاعر
1 بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
2 نپنداری که مرد امتحان مرد
3 خودی را از وجود حق وجودی
4 سجودیوری دارا و جم را
5 چه گویم رقص تو چون است و چون نیست
6 قلندر جره باز آسمانها
7 پریدن از سر بامی به بامی
8 بشر تا از مقام خود فتاد است
9 گهی جویندهٔ حسن غریبی
10 مرا یاد است از دانای افرنگ

 » بیشتر بخوانید...
 سیمرغ های بی آشیانه ی البرز
 چهار شعر بگفتم بگفت نی به از این
 اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم
 مرا به خانه ام ببر
 صندوق رأی
 آخر به لو ح آ ینهٔ اعتبار ما
 ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم
 چو مست روی توام ای حکیم فرزانه
 شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین
 آورد خبر شکرستانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

فساد عصر حاضر آشکار است
سپهر از زشتی او شرمسار است
اگر پیدا کنی ذوق نگاهی
دو صد شیطان ترا خدمتگزار است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *